Kasvinterveystilanne säilyi vakaana vuonna 2008

Kasvinterveystilanne säilyi Suomessa viime vuonna vakaana,vaikka muutamia tuhoojaesiintymiä valvonnassa löydettiin. Venäjältätuodusta havupuutavarasta ei ole tavattu vaarallisia kasvintuhoojiatai muita vierasperäisiä lajeja. Riski mäntyankeroisen leviämisestämetsiin maahantuotavan puisen pakkausmateriaalin mukana oliedelleen suuri. Kasvihuoneviljelmillä todettiin vaarallisiakasvintuhoojia viime vuonna tavanomaista enemmän, todetaan Eviran valvontaraportissa.

Etelänjauhiaisia todettiin 109 kasvihuoneviljelmällä vuonna2008, mikä on kaksinkertainen määrä edeltäviin vuosiin verrattuna.Suurin osa esiintymistä todettiin joulutähden tuotannosta, jossaetelänjauhiaista löytyi kahdella kolmasosalla joulutähtiätuottavista kasvihuoneyrityksistä.

Etelänjauhiaiset kulkeutuivat Suomeen taimiaineiston mukana sekäEU:n alueelta että sen ulkopuolisista maista. Poikkeuksellisestietelänjauhiaisia löydettiin EU:n ulkopuolelta tuoduista joulutähdentaimiaineistoeristä jo maahantuontivaiheessa, mikä viittaaedellisiä vuosia runsaampaan etelänjauhiaissaastuntaantaimiaineiston tuotantomaissa.

Etelänjauhiainen on Suomessa suoja-aluetuhooja, jota ei saaesiintyä meille tuotavassa taimiaineistossa. Etelänjauhiaisenleviäminen Suomeen halutaan estää, koska se on monellaisäntäkasvilla elävä ja vaikeasti torjuttava kasvintuhooja, jokavoi lisäksi levittää kasvihuonekurkun ja -tomaatin viruksia.Etelänjauhiaista esiintyy niin runsaasti Suomeen tuotavassataimiaineistossa, että sen leviämisen estäminen Suomeen voiosoittautua jatkossa mahdottomaksi.

Mäntyankeroislöydöksiä puisestapakkausmateriaalista

Mäntyankeroista löydettiin vuonna 2008 kuudesta Kiinastatuodusta pakkausmateriaalierästä. Mäntyankeroinen on havupuissaelävä, mikroskooppisen pieni sukkulamato, joka sopivissaolosuhteissa lakastuttaa ja tappaa mäntyjä. Mäntyankeroinen leviääkansainvälisessä kaupassa erityisesti puisen pakkausmateriaalinvälityksellä.

Mäntyankeroismaista, mm Yhdysvalloista ja Kiinasta, tuodaanvuosittain Suomeen runsaasti puista pakkausmateriaalia, josta vainmurto-osa pystytään tarkastamaan. Vuonna 2005 käyttöönotettujen kansainvälisten käsittely- ja merkintävaatimusten tulisi estäämäntyankeroisen leviäminen puisen pakkausmateriaalin välityksellä.Viime vuosien ankeroislöydökset kuitenkin osoittavat, ettäkäsittelyvaatimuksia ei maailmalla aina noudateta tai käsittelyteivät ole tarpeeksi tehokkaita.

Mäntyankeroisen esiintymisalue Portugalissa ontorjuntatoimenpiteistä huolimatta laajentunut. EU-maissa onlöydetty Portugalista peräisin olevaa, mäntyankeroisen saastuttamaapakkausmateriaalia ja Suomessakin viime vuonna yhdestäpakkausmateriaalierästä.

Saarnensurma ja punavyökariste levinneetmetsiin

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksissa varmistui kahden uudenkasvintuhoojan, saarnensurman ja punavyökaristeen, asettuminenpysyvästi Suomeen. Saarnensurmaa löydettiin etelärannikolta japunavyökaristetta Etelä- ja Keski-Suomesta. Tuhoojat ovattodennäköisesti levinneet Suomeen luontaisesti.Torjuntatoimenpiteisiin ei näin laajalle levinneiden metsätuhoojienkohdalla ollut enää mahdollista ryhtyä. Saarnensurman japunavyökaristeen merkitys tuhoojina selviää tulevina vuosina.

Valvontaraportti on ladattavissa Eviran sivuilta: Evira.fi > Tilauspalvelu > Julkaisuja 2009 > Kasvinterveysyksikönvalvontaraportti 2008 (444 kt, pdf)