Maatalouden kannattavuudella nokka ylöspäin

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuuden alamäki taittui viime vuonna. Kannattavuuskerroin nousi 0,48:aan, ja myös yrittäjätulo nousi 7 prosenttia, 20300 euroon. Tämä selviää MTT Taloustutkimuksen laskemista kannattavuuskirjanpitotuloksista.

– Kannattavuuskehityksen odotettiin paranevan vasta kuluvana vuonna, mutta käänne näyttää tapahtuneen jo vuonna 2006, toteaa talousseurannasta vastaava laskentatoimen päällikkö Arto Latukka MTT:stä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus).

Vielä alkuvuodesta tehdyssä tuotteiden ja panosten hintakehityksen sekä alueittaiset tuki- ja satomuutokset huomioivassa ennusteessa kannattavuus näytti heikkenevän. – Ennusteita parempi kannattavuuskehitys johtuu muun muassa yrittäjien aktiivisista toimista tuottavuuden parantamisessa ja tilakoon kasvattamisessa, Latukka summaa.

Yrittäjänvoitto edelleen negatiivinen

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituotot ja tuet sekä niiden myötä myös kokonaistuotto kasvoivat viime vuonna noin 6 prosenttia. Myyntituottojen osuus oli noin 59 prosenttia 104 000 euron kokonaistuotosta. Kustannukset kasvoivat 6 prosenttia, 83 700 euroon. Korvaukseksi yrittäjäperheen työlle ja omalle pääomalle jäi näin yrittäjätuloa 20 300 euroa, jossa oli nousua edellisvuodesta 7 prosenttia.

Kun yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työstä 12,4 euron tuntipalkkatavoitteen mukaan laskettu palkkavaatimuskustannus sekä yrityksen omasta pääomasta 5 prosentin korkotavoitteen mukaan laskettu korkovaatimuskustannus, saadaan yrittäjänvoitto. Se oli aiempaa suurempi, mutta edelleen negatiivinen, -21 900 euroa, eli kokonaistuotto ei riittänyt edelleenkään kattamaan kaikkia tuotantokustannuksia.

Jos yrittäjätulosta vähennetään pelkästään oman pääoman kustannus 5 prosentin mukaan, jää työtunneille 3,7 euron työtuntiansio. Jos vähennetään pelkästään yrittäjäperheen työstä aiheutuva kustannus 12,4 euron tuntikustannuksen mukaan, painuu oman pääoman tuottoprosentti negatiiviseksi, noin 5 prosenttiin.

Kannattavuus koheni erityisesti viljatiloilla

Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan yrittäjäperheen palkka- ja korkovaatimusten summalla. Kerroin nousi 0,44:stä 0,48:aan. Yrittäjä saavutti siis 48 prosenttia tuntipalkka- ja korkotavoitteista eli sai 6,0 euron tuntipalkan ja 2,4 prosentin koron omalle pääomalleen.

Kannattavuus parani erityisesti Etelä-Suomessa (A- ja B-tukialueet) osin siksi, että viljantuotannon kannattavuuskerroin kohentui 0,25:stä 0,46:een. Kannattavuus parani myös puutarhatuotannossa ja maitotiloillakin hivenen, mutta heikkeni erityisesti muu nautakarja -tuotantosuunnassa sekä myös sikatiloilla, jotka molemmat olivat aiemmin kannattavuudeltaan parhaimmat päätuotantosuunnat. Sekä tukialueittain että tuotantosuunnittain kannattavuuserot kapenivat.

Pääsääntöisesti suuret yritykset olivat kannattavampia kuin pienemmät, mutta aivan suurimmissa tilakokoluokissa kannattavuus oli kuitenkin keskimääräistä heikompi, osin suurten poisto-, korko- sekä muiden kasvukustannusten vuoksi. Suurimmissa kokoluokissa myös oman pääoman osuus koko pääomasta eli omavaraisuusaste oli heikompi kuin keskikokoisilla ja pienillä tiloilla. Kaikissa tilakokoluokissa yritysten vakavaraisuus kuitenkin kohentui viime vuonna ja oman pääoman osuus koko pääomasta nousi 74 prosenttiin.

Tiedot perustuvat MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitotuloksiin, jotka ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori). Tulokset laskettiin yli 900 kirjanpitotilan luvuista painotettuna, jolloin ne ovat yleistettävissä kuvaamaan Suomen 42 800 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia.