MTK ei hyväksy maatalouspolitiikan viherryttämistä

MTK ei hyväksy EU:n komission esitystä yhteisen maatalouspolitiikan vihertämisestä sisällyttämällä suoran tuen ehtoihin uusia ympäristövaatimuksia. On myös olemassa riski, että ympäristötukia leikataan.

Suomessa ympäristöstä on huolehdittu maatalouden ympäristöohjelmilla, joihin lähes kaikki viljelijät ovat sitoutuneet. MTK:n mielestä pakolliset vaatimukset eivät toimi. Parhaisiin tuloksiin päästään vapaaehtoisilla, viljelijöitä kannustavilla ohjelmilla.

Politiikkauudistus käsittää yhteisen maatalouspolitiikan kaikki keskeiset osa-alueet. Tiedonannon sisältö on edelleen varsin yleisellä tasolla ja mikä ongelmallisinta, yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus jää edelleen täysin auki. MTK muistuttaa, että viljelijöiden tulot ovat viime vuosina alentuneet. Uusia leikkauksia tuloihin ei saa tulla.

Luonnonhaittakorvaus miellyttää

Komissio on ottanut huomioon Suomen viljelijöiden toiveen luonnonhaittakorvauksesta. Komissio säilyttäisi pääosan luonnonhaittakorvauksesta EU:n ja jäsenmaan yhteisesti rahoittamana maaseudun kehittämistoimena. Tätä voi täydentää EU:n kokonaan rahoittamalla ns. ykköspilarin uudella LFA-korvauksella. MTK uskoo, että ehdotettu malli on rahoituksen kannalta turvallisempi kuin komission aiempi suunnitelma siirtää LFA-tuki kokonaan ykköspilariin.

Tiedonannossa ei kiinnitetä riittävästi huomiota maataloustuotannon kannattavuuden ja viljelijöiden tulojen turvaamiseen. Komission uudistuksilla pikemminkin lisätään maatalouden kustannuksia kuin vahvistetaan eurooppalaisen ruoantuotannon mahdollisuuksia.

Suomen maatalous jäi EU-jäsenyysneuvotteluissa suuressa määrin kansallisten toimenpiteiden varaan. MTK pelkää, että EU:n uudistuvalla yhteisellä maatalouspolitiikalla pystytään parhaimmillaankin ratkaisemaan vain osa Suomen maatalouden tarpeista. Uudistus ei siten poista tarvetta kansallisten järjestelmien säilyttämiselle.

Ruoan tuotanto koko Unionin alueella tunnustetaan

Tiedonannossa korostetaan EU:n oman ruoantuotannon tärkeyttä. Maataloustuotannon keskeinen asema tunnustetaan suurten globaalien haasteiden ratkaisemisessa ja EU:n 2020 strategian toteutuksessa. Komissio myös korostaa, että ruoan tuotannolle on oltava edellytykset koko unionin alueella. MTK on tyytyväinen, että tähän liittyen komissio ehdottaa tuotantoon sidotun tuen jatkamista nykyiseen tapaan.

Yhteisen maatalouspolitiikan kulmakivenä on jatkossakin oltava korkealaatuisen ruoantuotannon turvaaminen myös Suomen kaltaisissa epäedullisissa olosuhteissa, MTK korostaa. Tuotannon keskittäminen vain EU:n parhaimmille tuotantoalueille ei ole kenenkään etu.

MTK pitää erityisen tärkeänä sitä, että komissio haluaa vahvistaa viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa. Komissio korostaa, että viljelijän osuus elintarvikeketjun arvonlisästä on jatkuvasti vähentynyt samalla kun teollisuuden ja kaupan osuudet ovat kasvaneet. MTK painottaa, että tämä pitää ymmärtää myös Suomessa, kun meillä valmistellaan tuottajan asemaa vahvistavaa lainsäädäntöä. MTK edellyttää, että yhteiseen maatalouspolitiikkaan sisällytetään myös tehokkaita toimenpiteitä, joilla maatalousmarkkinoiden toimintaa parannetaan.