ELY:n opas: Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut oppaan kasvihuonetuotannon ympäristövaikutusten hallinnan kehittämismahdollisuuksista. Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon -oppaaseen on koottu tietoa kasvihuonealan nykytilanteesta ja alaa koskevista tutkimuksista ja selvityksistä. Oppaassa keskitytään erityisesti mahdollisuuksiin vähentää vesistöpäästöjä ja tuotehävikkiä sekä hyödyntää syntyviä sivuvirtoja ja jätteitä. Opas on myös katsaus kasvihuonealaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja ympäristötavoitteisiin.

Opas on suunnattu kasvihuonetuottajille, alan neuvojille ja viranomaisille. Opas laadittiin yhteistyössä kasvihuonealan etujärjestöjen asiantuntijoiden, Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden ja ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Oppaan laadinta oli osa ympäristöministeriön rahoittamaa hanketta, jonka painopisteenä oli selvittää kasvihuonetuotannon vesistövaikutuksia ja ylikasteluveden puhdistus- ja kierrätysmenetelmiä. Selvityksessä todettiin, että kokonaiskuvan muodostaminen kasvihuonetuotannon ravinnevaikutuksista ympäristöön edellyttää vielä lisätutkimusta. Vesistökuormitusta tulisi kuitenkin vähentää erityisesti jo kuormittuneilla alueilla. Veden paikalliset puhdistusmenetelmät olivat selvitystä tehtäessä pääosin vasta kokeiluvaiheessa. Menetelmien jatkokehittäminen on tärkeää. Tehokkaimmin ravinnepäästöjä voi kuitenkin vähentää kasteluveden kierrätyksellä suljetussa kastelujärjestelmässä. Ylikasteluveden kierrättäminen uudelleen kasvien käyttöön vähentää myös raakaveden ja lannoitteiden tarvetta.

Kasvihuonetuotannon ympäristövaikutusten selvityshanke toteutettiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä oli edustus ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Länsirannikon ympäristöyksiköstä ja Österbottens Svenska Producentförbund r.f:stä.

Opas on julkaistu suomen ja ruotsin kielellä Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa:

Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon – opas mahdollisuuksien kartoittamiseen (doria.fi)

Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion – guide för kartläggning av möjligheter (doria.fi)