Isoja tukisummia ravinteiden kierrätyksen investoinneille ja kokeiluille

Ravinteiden kierrätykseen on tarjolla poikkeuksellisen merkittäviä tukimahdollisuuksia. Rahaa on tarjolla yhteensä 70 miljoonaa euroa vuosille 2022–2025 kahdesta ministeriöstä: Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätysohjelmasta sekä maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, jota Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hallinnoi.

Tukea on saatavissa ravinteiden kierrätystä koskeviin hankkeisiin.

Molemmat ohjelmat edistävät kestävän kehityksen tavoitteita, parantavat ravinneomavaraisuutta ja turvaavat huoltovarmuutta, mutta ohjelmien väliltä löytyy erojakin. Hakijan kannattaakin ennen hakuprosessin aloittamista tutustua ohjelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ohjelmien yhteyshenkilöihin voi tarvittaessa olla yhteydessä ennen prosessin aloittamista.

Virkamiehet kannustavat tarttumaan nyt tarjolla oleviin rahoitusmahdollisuuksiin. Molemmissa ohjelmissa hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti ja nyt käynnissä olevat hakujaksot päättyvät 31.3.2023. Hakuohjeet ja tulevien hakujaksojen aikataulut löydät ohjelmien verkkosivuilta. Molemmista ohjelmista järjestetään webinaari.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Tukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät biomassojen ravinteiden prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikka- ja palveluratkaisuja ja korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä biomassoista

Ohjelmakokonaisuus koostuu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille (TKI) tarkoitetusta tuesta sekä biomassojen jalostukseen, ravinteiden kierrätykseen sekä hiilensidontaan liittyvästä investointituesta. Varoja TKI-hankkeisiin on käytettävissä noin 8,5 miljoonaa euroa ja tuotannollisiin investointeihin noin 15,2 miljoonaa euroa. Rahoitus on käytettävissä vuoden 2025 loppuun saakka.

Tukiprosentti TKI-hankkeissa vaihtelee 35 – 80 prosentin ja investointihankkeissa 45 – 55 prosentin välillä.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan tukea voivat hakea pk-yritykset ja julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Investointitukea myönnetään ainoastaan pk-yrityksille.

Ohjelman ensimmäinen kausi toteutettiin vuosina 2016 – 2018 ja toinen kausi käynnistyi vuonna 2020. Tähän saakka on rahoitettu yhteensä 73 hanketta noin 16,5 miljoonalla eurolla. Lisätietoa hakuajoista ja hakemisesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020

Ravinteiden kierrätysohjelma

Tukea voidaan myöntää investoinneille sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille (TKI), jotka edistävät yhdyskuntajätevesien ja -lietteiden ravinteiden kierrätystä tai talteenottoa ja/tai jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta tai jätevesien energiapotentiaalin hyödyntämistä. Lisäksi tuetaan toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen yhteistyöhankkeita.

Tukea on haettavana noin 50 miljoonaa euroa vuosille 2022 – 2025. Tuki vaihtelee investointihankkeissa 40 – 60 prosentin välillä ja TKI-hankkeissa 25 – 80 prosentin välillä.

Tukea voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, kuntaomisteiset yhtiöt ja toimijat sekä yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt (ei yksityishenkilö, toiminimi tai valtion virasto tai laitos).

Ohjelmasta on myönnetty tukea noin 30 miljoonaa euroa noin 130 hankkeelle vuodesta 2012 alkaen. Tarkemmat tiedot ja hakemuksen jättäminen: https://ym.fi/hankehaut