Kustannukset syövät maatalouden kannattavuutta

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen ennustepäivityksen mukaan tuottajahintojen nousu ei riitä peittämään kohoavien kustannusten luomaa kannattavuuskriisiä. Vuonna 2022 maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo jää 17 500 euroon maatilaa kohti.

Suomessa maatalous on kustannuskriisissä.

− Vuoden 2021 tarkentunut ennakko kertoo, että viime vuonna maatalouden keskimääräinen kannattavuuskerroin asettuu noin 0,53:n tasolle. Tänä vuonna kannattavuuskerroin uhkaa pudota 0,42:een, ennustaa Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Kannattavuustavoitteesta täyttyy reilut 40 prosenttia, eli maatalousyrittäjän tuntipalkka on noin 6,9 euroa ja oman pääoman korkotuotto 1,6 prosenttia. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto kasvaa tänä vuonna noin 237 000 euroon yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 25 prosenttia. Kun kokonaistuotosta vähennetään kaikki tuotantokustannukset, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän vajaat 24 000 euroa tappiolle.

Kulut lohkaisevat suuren osan kasvinviljelyn tuotoista

Viljakasvien tuottajahinnat kohoavat selvästi tällä satokaudella. Luken syyskuisen satoarvion mukaan viljasato oli reilun kolmanneksen edellisvuotta suurempi. Viljelykustannukset kasvavat erityisesti lannoitteiden ja energian kallistumisen myötä. Viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn kannattavuusennuste heikkenee kahden kuukauden takaisesta, mutta tuotantosuunnan tulos on edelleen selvästi parempi viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuskerroin kohoaa 0,64:ään. Myös muun kasvinviljelyn kannattavuus paranee.

Kustannusten nousu syö kasvinviljelytilojen kannattavuuden.

Avomaapuutarhatuotannon kannattavuus näyttää ennusteen mukaan harppaavan ylöspäin. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä mm. vihannesten hintakehityksen ja satoarvion suhteen. Otoksen pieni koko lisää myös ennusteriskiä.

Kasvihuonetuotannon taloudessa kustannusten nousu näkyy selvästi: kannattavuus heikkenee. Erityisesti loppuvuoden aikana tapahtunut energian hintojen nousu on saanut monet yrittäjät harkitsemaan tuotannon keskeyttämistä talvikaudeksi.

Kotieläintilojen talous koetuksella

Kustannusnousu painaa kotieläintilojen tuloksia merkittävällä tavalla. Tämänhetkinen ennuste näyttää maidontuotannon kannattavuuskertoimen painuvan lähelle 0,1:tä. Muiden nautakarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin putoaa hieman nollan alapuolelle, eli keskimääräiselle yritykselle ei jää lainkaan yrittäjätuloa. Sikatilojen kannattavuus pysyy suunnilleen ennallaan.

Mmidontuotannon kannattavuuskerroin painuu lähelle nollaa.

Siipikarjatalouden tulos heikkenee kustannusten kasvun ja tuottojen pienenemisen myötä. Siipikarjatalouden ennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi pienen otoskoon ja pienen tulosmarginaalin vuoksi. Hintamuutokset vaikuttavat tulokseen merkittävästi.

Ennusteiden taustaoletuksista

Vuoden 2022 talousennusteiden pohja-aineistona on käytetty 333 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2021 ja 424 yrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2020. Vuoden 2022 yrityskohtaisissa ennusteissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatoarviot kasveittain. Ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 32 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.

Ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.luke.fi/taloustohtori/maatalous.