Pompottelu päättyy: Ukrainasta paennut voi aloittaa työnteon heti

Suomen viranomaiset ovat 6 viikon ajan viivyttäneet työlupien antamista ukrainalaisille pakolaisille, jotka ovat hakeneet tilapäistä suojelua. Nyt heidän pompottelunsa loppuu ja heillä on kiistaton työoikeus heti rekisteröitymisen jälkeen.

Ukrainalaisia kausityöntekijöitä keväällä 2021 Saariston Marjatilalla. Nyt tilapäistä suojelua hakeneet ovat oikeutettuja työntekoon heti rekiströinnin jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 8. huhtikuuta kello 15.18 muuttuneista menettelytavoista. Tilapäistä suojelua hakeneella on oikeus työntekoon heti, kun hän on jättänyt hakemuksensa. Hänen ei siten tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidakseen työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää.

Tähän saakka Maahanmuuttovirasto Migri on tehnyt päätöksen, mihin on mennyt aikaa vähintään 2 viikkoa, jonka päälle ukrainalainen on joutunut odottamaan oleskelulupakortin painattamista ja postittamista 2–3 viikkoa.

Jatkossa poliisi tai rajaviranomainen antaa tilapäisen suojelun hakijoille todistuksen hakemuksen rekisteröinnistä. Tilapäistä suojelua aikaisemmin hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta.

Maahanmuuttovirasto tiedottaa asiakkailleen muutoksesta ja päivittää asiakasohjeensa.

Komissio on täsmentänyt direktiivin tulkintaa

Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin. Direktiivissä lähdetään siitä, että sen alaan kuuluva henkilö saa suojelua. Tästä syystä siinä ei erikseen säädetä suojeluun liittyvien oikeuksien alkamisajankohdasta.

Euroopan komissio on tarkentanut direktiivin tulkintaa siten, että henkilön työnteko-oikeus alkaa siitä hetkestä, kun hän on jättänyt tilapäistä suojelua koskevan hakemuksensa ja saanut hakemuksen rekisteröinnistä todistuksen. Jos myöhemmin todetaan, ettei henkilöllä ole oikeutta tilapäiseen suojeluun, hakemus voidaan hylätä ja työnteko-oikeus peruuttaa.

Suomessa henkilöllä on ulkomaalaislain mukaan oikeus tehdä työtä, jos hänellä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella. Myöskään ulkomaalaislaissa oikeuden alkamisen ajankohdasta ei säädetä erikseen. Säännöstä on kuitenkin tähän asti tulkittu siten, että työnteko-oikeus alkaisi luvan myöntämisestä. Näin on voitu varmistaa, että henkilöllä on oikeus tilapäiseen suojeluun eikä tilanne myöhemmin aiheuta yllätyksiä työntekijälle tai -antajalle. Oleskelulupaprosessiin kuluva aika on kuitenkin vaikuttanut siihen, milloin henkilö on voinut aloittaa työnteon.

Nyt tehdyn linjauksen pohjalta henkilön työnteko voi alkaa ilman viivettä heti, kun hän on hakenut tilapäistä suojelua. Tämä toteutetaan tulkitsemalla voimassa olevan lain säännöstä direktiivin tavoitteen ja tarkoituksen mukaisesti. Mahdollinen linjausta tukeva ulkomaalaislain muutos tehdään myöhemmin.

Ukrainasta paenneita halutaan auttaa nopeasti uuden arjen alkuun

Tilapäisen suojelun direktiivi on koko EU:ssa käytössä ensimmäistä kertaa. Samalla kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun Suomessa myönnetään tilapäiseen suojeluun perustuvia oleskelulupia. Tilapäiseen suojeluun on liittynyt monia avoimia kysymyksiä, joita viranomaiset ovat ratkoneet tiiviissä yhteistyössä. Käytäntöjä tarkennetaan ja sujuvoitetaan edelleen.

Uusi tilanne vaatii viranomaisilta jatkuvaa tilanteen arviointia ja mahdollisten ongelmakohtien ratkomista. Maahanmuuttovirasto teki jo maaliskuun lopussa teknisiin järjestelmiinsä muutoksia, jotka nopeuttivat tilapäisen suojelun hakemusten käsittelyä. Päätöksen on saanut tiedoksi aiempaa nopeammin. Hakemusten käsittelyä on tarkoitus entisestään nopeuttaa automaation avulla.

– Tavoitteena kaikessa toiminnassa on, että Ukrainasta paenneet pääsevät mahdollisimman nopeasti asettumaan osaksi yhteiskuntamme arkea, työelämää ja palveluita, päättyy TEM:in tiedote.