Suomen Biokierto ja Biokaasu ry: Hallituksen biokaasun verotusesitys on kannatettava

Biokaasun verotusasiat ovat aiheuttanee epävarmuutta biokaasun tuotanto- ja kulutuspäässä jo usean vuoden ajan. Hallitus on nyt antanut eduskunnalle ehdotuksen muuttaa energiaverotusta. Laki on määrä hyväksyä ennen vuoden vaihdetta. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kannattaa ehdotusta, mutta toivoo joitakin täsmennyksiä lopulliseen lakitekstiin ja lain perustelumuistioon. Biokaasun verotusasiat ovat erittäin tärkeitä biokaasusektorille. Asia koskee biokaasua kahdella tapaa: biokaasun valmisteverotuksen kautta ja biokaasulaitosten sähköveroluokituksen kautta.

Biokaasuenergian uranuurtaja Erkki Kalmari kehittämänsä biomassan kuivareaktorin päällä. Biomassaa muovilla peitetyssä siilossa on yli 4 metrin korkeudelta. Vierellä oleva kupu säätelee tehon tasaiseksi. Äärimmäisenä vasemmalla ovat vanhat märkämädätykseen liittyvät laitokset kaasukupuineen. Lue artikkeli Puutarha-Sanomien numerosta 2/2017.

Ehdotuksen mukaan liikennebiokaasulle langetettaisiin energiavero, mutta muu biokaasun käyttö jäisi veron ulkopuolelle. Tämä on linjassa hallituksen syyskuun ilmastopäätösten kanssa. Ehdotus on biokaasusektorin toiveiden mukainen. Liikennebiokaasun verotus johtuu siitä, että biokaasu menee mukaan jakeluvelvoitteeseen 1.1.2022  alkaen. Näin vältytään ns. tuplatuilta.

Viime aikoina on uutisoitu laajasti, että liikennebiokaasu on nyt halvempaa kuin maakaasu. Vielä ei ole tietoa, miten liikennebiokaasun verotus tulee vaikuttamaan pumppuhintoihin eli autoilijoihin ja kuljetusyrityksiin.

– Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan biokaasulle langetettava energiavero ei nosta merkittävissä määrin biokaasun hintoja lyhyellä aikavälillä, ei keskipitkälläkään, sanoo toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä Biokierto ja Biokaasu ry.

Yksittäiset yritykset voivat halutessaan siirtää veron tuomat lisäkustannukset hintoihin, mutta tähän on suuri kynnys, sillä hintatasoon vaikuttavat omien tuotanto- ja jakelukustannusten ohella myös kilpailijoiden hinnat – muut liikennebiokaasun jakelijat, maakaasun jakelijat ja bensan ja dieselin jakelijat. Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan paljon riippuu siitä, miten jakeluvelvoite lähtee toimimaan, ja miten se vaikuttaa liikennebiokaasun kysyntämääriin ja tätä kautta myös viimein liikennebiokaasun tuotantoon. Uutta liikennebiokaasun tuotantokapasiteettia on valmistumassa, ja biometaanin kotimainen tuotantokapasiteetti yli tuplaantuu vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna.

Sähköverotuksen osalta keskeinen asia on se, mitkä kiertotaloustoiminnot katsotaan ’teollisuudeksi’. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mielestä biokaasun tuotanto on teollista toimintaa ja kuuluisi näin alempaa sähköveroluokkaa. SBB:n alustavien arvioiden mukaan hallituksen esitys mahdollistaa tämän. Huomio tulee nyt vielä kiinnittää yksityiskohtiin, jopa yksittäisiin sananmuotoihin, jotta tulkinta on riittävän selvä. SBB:n arvion mukaan verottaja haluaa kyllä ratkaista asian kiertotalousteollisuuden hyväksi, mutta hankaluuksia aiheuttaa toimialaluokitus, joka on vuodelta 2008. Energiaverotuksessa hyödynnetään toimialaluokitusta.

– Biokaasuntuotannon kannattavuus koostuu pienistä puroista. Pienilläkin muutoksilla voi olla suuri vaikutus toimijoiden tasapuoliseen kohteluun, teknologianeutraalisuuteen ja kierrätyksen edistämisen, sanoo Mika Juvonen toimitusjohtaja Biokymppi Oy:stä

– Uusioraaka-aineiden tulisi lähtökohtaisesti saada paremmat edellytykset, vai vähintäänkin samat edellytykset kuin neitseellisistä raaka-aineet. Tämä on perusteltavissa niin ilmasto- ja kiertotalousnäkökulmasta, kuin tasapuolisen kohtelun näkökulmasta, lisää Juvonen.

Lue Erkki Kalmarin ”Olemme sokeita näkemään rikkauksia” -otsikolla oleva haastattelu Puutarha-Sanomien numerosta 2/2017

Lue  Puutarha-Sanomien numerosta 10/2011 Juvan Biosonin ja Turakkalan puutarhan yhteistyöstä, jolla saadaan valoa ja lämpöä kasvihuoneisiin.