Mihin kriittisiin tehtäviin ulkomaista työvoimaa voi tulla?

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 25.3. viranomaisryhmän, jonka tehtävänä on arvioida työntekijöiden maahantuloa poikkeustilanteessa Suomen rajojen ollessa pääsääntöisesti kiinni. Viranomaisten arvion pohjalta on valmistunut listaus huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä, joiden osalta maahanpääsy tulee varmistaa.

– Rajaliikenteen rajoitusten takia ulkomaisen työvoiman pääsy ulkomailta Suomeen on vaikeutunut merkittävästi. Huoltovarmuuden ja tiettyjen toimialojen toiminnan kannalta kriittisen ulkomaisen työvoiman maahantulo on kuitenkin varmistettava myös poikkeusoloissa, viranomaistyöryhmä linjaa.

Marjojen tunneliviljely on jo alkanut.

Kausityöntekijöitä on runsaasti erityisesti alkutuotannon tehtävissä. Keväällä Suomeen tuleva työväki muodostaa ydinjoukon. Nämä kausityöntekijät ovat jo pitkään hoitaneet kasvukauden käynnistämiseen vaadittavat työt ja varmistaneet, että tilalle keväällä ja myöhemmin kasvukaudella tulevien vähemmän kokeneiden työntekijöiden on turvallista työskennellä tehtävissään.

Ulkomaista kausityövoimaa on välttämätöntä hyödyntää tehtävissä, joissa vaaditaan sellaista asiantuntemusta, joka on kertynyt aiempien vuosien työskentelystä kyseisessä paikassa. Ulkomaisen kausityövoiman rinnalla valmistellaan myös kotimaassa olevan työvoiman saatavuuteen tähtääviä toimia.

Poikkeusoloissa kaiken toiminnan lähtökohtana on kansanterveyden suojelu, joten rajan ylitykset on perusteltava erittäin tarkasti. Työnantajan tehtävänä on perustella erillisellä lomakkeella, että työtehtävä on työryhmän arviossa tarkoitetusti huoltovarmuuden tai toimialan kannalta välttämätön. Työnantajan tulee toimittaa lomake työntekijälle työtehtävien välttämättömyydestä esitettäväksi rajavartioviranomaiselle rajanylitystilanteessa.

Viranomaistyöryhmän arvion mukaan välttämättömiä ulkomaista työvoimaa edellyttäviä työtehtäviä on erityisesti 1) maa-, puutarha- ja kalataloudessa, 2) elintarvikealalla, 3) energiahuollossa, 4) meri- ja valmistavassa teollisuudessa, 5) rakentamisessa, 6) liikenne- ja viestintäalalla, 7) kemianteollisuudessa, 8) lääketeollisuudessa ja terveysteknologialalla sekä 9) metsäsektorilla.

Hallitus linjasi myös tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan huoltovarmuuden kannalta kriittisen työvoiman maahantulon reunaehdoista. Ne käsittävät ensi vaiheen 1500 työntekijän vastaanoton toimenpiteet työvoiman allokoinnista, kuljetuksista ja karanteenista.

– Maa- ja metsätalousministeriö informoi toimijoita maahantuloon liittyvistä toimenpiteistä pikaisesti tarkemmin, lupaa ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Arvion pohjalta ministeriöissä on koottu tarkempi ala- ja tehtäväkohtainen listaus työtehtävistä, jotka eivät siedä viivästystä ja joiden suorittamatta jäämisellä olisi merkittävä vaikutus huoltovarmuuteen tai toimialan toimintaan.

Toimiala- ja tehtäväkohtainen arvio ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä, ja päätöksen siitä välttämättömästä liikenteestä tekee rajatarkastusviranomainen kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Myös muiden, normaalisti voimassa olevien maahantulon edellytysten tulee täyttyä. Maahanmuuttovirasto myöntää tarvittavan luvan sillä perusteella, että työntekijä on tulossa hoitamaan huoltovarmuuden kannalta kriittistä tehtävää.

Saapuville työntekijöille toimitetaan koronaan liittyvät turvaohjeet etukäteen. Kaikki maahan tulevat työntekijät ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Työnantajien vastuulla on järjestää kuljetukset saapumispaikasta karanteenipaikkaan.

Karanteenin omaisten olosuhteiden osalta noudatetaan maahan tulevia matkustajia koskevia THL:n voimassa olevia ohjeita. Jos muusta poikkeavaa erityistä valvontaa työpaikkojen osalta tarvitaan, valvontojen yksityiskohdista voidaan sopia käytännön tasolla terveydenhuoltoalan viranomaisten ja alan järjestöjen kanssa.

Huoltovarmuuden kannalta akuutit tai toimialan toiminnan kannalta kriittiset työtehtävät maa- ja metsätalousalalla:

Maa-, puutarha- ja kalatalous

  • kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt
  • kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa, ml. rehuntuotanto
  • ammattikalastuksen työt
  • välttämättömät työt maatalous- ja puutarhatuotannolle suoria palveluja tuottavissa yrityksissä ja yhteisöissä (esim. elintarvikkeiden jatkojalostus, koneiden korjaus jne.)

Elintarvikeala

  • erityisasiantuntemusta vaativat koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät
  • alan eri sektoreiden teollisuuslaitosten erityisasiantuntemusta vaativat auditoijat ja sertifioijat

Metsäsektori

  • metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ