Maataloudessa toinen perättäinen laiha vuosi – puutarhataloudessa parempaa

Luonnonvarakeskus ennustaa, että maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo painuu tänä vuonna alle 10 000 euroon. Yrittäjätulo kattaa enää 20 prosenttia tavoitteena olleista korvauksista yrittäjäperheen työlle ja yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle. Puutarhatilojen kannattavuus tulee olemaan parempi, mutta niidenkin kannattavuuskertoimet ovat keskimäärin selvästi alle yhden.

Mansikan hinta oli tänä vuonna korkeahko, mutta talvituhot ja sateet pienensivät satoa.
Mansikan hinta oli tänä vuonna korkeahko, mutta talvituhot ja sateet pienensivät satoa.

Vuonna 2015 lähes kaikkien maataloustuotteiden tuottajahinnat putosivat. Luisu on jatkunut vielä tänäkin vuonna. Luonnonvarakeskuksen satoarvion mukaan viljasato jää tänä vuonna hieman heikommaksi kuin 2015, kun taas perunasta, sokerijuurikkaasta ja herneestä saadaan edellisvuotta suurempi sato. Vuonna 2016 maatalouden tuotannon arvo, kokonaistuotto, pysyy 150 000 eurossa tilaa kohti.

Maatalouden keskimääräiset tuotantokustannukset kasvavat noin kaksi prosenttia edellisvuodesta, vaikka esim. energiakustannukset ovatkin hieman pienentyneet. Sen myötä yrittäjätulo pieneneekin edellisvuoden 10 900 eurosta noin 9 400 euroon yritystä kohti. Kannattavuuskerroin alenee 0,24:stä noin 0,20:een.

Viljatiloilla tuloja muualta

Viljanviljelyn kannattavuus on lähellä nollaa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yrittäjätuloa jää tänä vuonna enää noin 1 000 euroa tilaa kohti.

Kasvihuonetilojen yrittäjävoiton ennustetaan olevan 47100 euroa ja avomaatilojen 32400 euroa, kun se vuonna 2015 oli vielä keskeneräisen laskelman mukaan vain 2540 euroa.

– Viljatilojen määrä ei heikosta kannattavuudesta huolimatta ole romahtanut, sillä viljanviljelijöiden toimeentulo ei ole niin riippuvainen maataloudesta kuin kotieläintiloilla. Heikosti kannattavaakin toimintaa voidaan tällöin jatkaa, toteaa ennusteen laatinut Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Kasvihuoneviljelmien kannattavuuskertoimen ennustetaan olevan 0,67 ja avomaalla puutarhatuotantoa harjoittavien tilojen 0,64.

Lypsykarjatilojen kannattavuus on vuonna 2016 hieman heikompi kuin edellisvuonna. Yrittäjätuloa jää 21 000 euroa ja kannattavuuskerroin on 0,24. Kannattavuuden heikkeneminen on seurausta erityisesti kustannusten kohoamisesta. Naudanlihantuotannon kannattavuus pysyy vuonna 2016 edelleen heikkona. Yrittäjätulo pienenee neljä prosenttia edellisvuodesta 17 100 euroon tilaa kohti ja kannattavuuskerroin jäi 0,30:een.

Sika- ja siipikarjatalouden kannattavuus heikkenee vuonna 2016 selvästi edellisvuodesta tuottajahintojen alenemisen ja kustannusten kasvun myötä. Sikatilojen kannattavuuskerroin painuu 0,12:een ja siipikarjatilojen kannattavuuskerroin jopa nollan alapuolelle.

– Sika- ja siipikarjatalouden ennusteet ovat pienen tilamäärän ja ohuen tulomarginaalinsa vuoksi herkkiä hintojen, tukien ja tilarakenne-ennusteen muutoksille. Näin ollen tuloksia on tulkittava enemmänkin suuntaa-antavina, täsmentää Tauriainen.

Kannattaviakin tiloja löytyy

Maatilan kannattavuuskehitykseen vaikuttavat monet tekijät. Eri maatiloilla markkinoiden hintamuutokset, tukipolitiikan muutokset jne. vaikuttavat eri voimakkuudella. Yrittäjän liikkeenjohtotaidolla on myös suuri merkitys reagoitaessa toimintaympäristön muutoksiin.

Vuonna 2016 maatalousyrityksistä 38 prosentille ei jää yrittäjätuloa lainkaan eli kannattavuuskerroin jää negatiiviseksi. Kannattavuuskerroin ylitti ykkösen eli kannattavuustavoitteen saavutti seitsemän prosenttia yrityksistä.  Näistä 33 prosenttia on kotieläintiloja ja 63 prosenttia viljatiloja, muita kasvinviljelytiloja ja puutarhoja. Loput tiloista harjoittaa sekamuotoista tuotantoa.

Tulokset kannattavuuskirjanpidosta

Luonnonvarakeskuksen tuottamat maatalouden ennakkotulokset vuodelle 2015 ja ennustetulokset vuodelle 2016 pohjautuvat Luken keräämään maatalouden kannattavuuskirjanpitoaineiston suoriteperusteisiin tilinpäätöksiin ja tuotantotietoihin. Ennusteissa on otettu huomioon sekä tuotteiden että tuotantopanosten hintamuutokset ja maataloustuissa tapahtuneet muutokset.

Tilakohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 37 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Tilakohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Tulokset ovat saatavissa Taloustohtori-verkkopalvelusta.