Uusi perunaorganisaatio starttaa

Peruna-alan uusi organisaatio rekisteröidään neutraalilla nimellä Peruna-alan yhteistyöryhmä, PAYR.

Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR kokoaa kaikki mukulat  eli peruna-alan monet aiemmat yhdistykset yhdelle lautaselle.
Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR kokoaa kaikki mukulat yhdelle lautaselle.

– Yhdistystä valmisteleva työryhmä järjesti äänestyksen nimestä. Arktinen peruna ry sai eniten kannatusta, mutta se herätti myös vastustusta. Lisäksi nostokiireiden takia viljelijöiden osallistuminen kyselyyn jäi vähäiseksi, kertoo peruna-asiantuntija Juhani Rahko ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.

Agronomi Juhani Rahko on peruna-asiantuntija ProAgria Etelä-Pohjanmaalla,. PAYR:n kotipaikka on merkitty Seinäjoelle.
Agronomi Juhani Rahko on peruna-asiantuntija ProAgria Etelä-Pohjanmaalla,. PAYR:n kotipaikka on merkitty Seinäjoelle.

Rahko lupaa, että PAYR:n ensimmäiseen vuosikokoukseen laitetaan esityslistaan mahdollinen nimenmuutos.
– Kokouksessa voi käyttää puheenvuoron nimen muuttamisesta, ja perusteluista sille. Tämän jälkeen pidetään tarvittaessa äänestys, jossa paikallaolijat päättävät nimen. Väliaikaisen hallituksen mielestä tämä on oikeudenmukaisin menettelytapa, jotta nimestä ei tule liian suurta kynnystä yhdistykseen liittymiselle.
MMM myönsi viime vuoden joulukuussa 400 000 € peruna-alan kehittämiseen kriisirahoituksena heikon kannattavuuden ja Venäjän tuontikiellon vuoksi. Hakuohje ja hakulomake löytyy Mavin sivuilta www.mavi.fi/ruokaketju . Sivun oikeasta reunasta löytyvät linkki hakuohjeeseen ”valtionavustus ruokaketjun toiminnan edistämiseen peruna-alalla” ja hakulomakkeeseen.
– Toivomme, että työryhmän jäsenet sitoutuvat Peruna-alan yhteistyöryhmän nimissä tehtävään hakemukseen, sanoo Rahko ja pyytää ehdotuksia hankehakemuksen sisällöksi lähetettävän osoitteeseen jussi.tuomisto@petla.fi.

Uuden yhdistyksen toimintaa esitellään Perunaseminaarissa 18.-19.11.2015, joka järjestetään M/S Baltic Queen -laivalla matkalla Tallinnaan, katso ohjelma tästä linkistä.
(kommentteja voi lähettää Juhani Rahkolle: juhani.rahko@proagria.fi

Jussi Tuomisto Petlasta kokoaa peruna-alan yhteistä menekinedistämishakemusta.
Jussi Tuomisto Petlasta kokoaa peruna-alan yhteistä menekinedistämishakemusta.

Peruna-alan yhteistyöryhmä ry:n säännöt
1 § Yhdistyksen nimi on Peruna-alan yhteistyöryhmä ry. Yhdistyksen aputoiminiminä ovat ruotsinkielinen Potatissektorns samarbetsgrupp rf. ja englanninkielinen The Committee of the Potato Sector Association. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:
a. lisätä korkealaatuisen ja kestävällä tavalla tuotetun perunan käyttöä.
b. edistää perunantuotannon ja jatkojalostuksen kannattavuutta.
c. harjoittaa perunan menekinedistämistä sekä Suomessa että vientimarkkinoilla.
d. toimia yhdyssiteenä ja vuorovaikutuksen lisääjänä alan eri tahojen ja kuluttajien välillä.
e. lisätä tietoa perunan terveyshyödyistä sekä käyttötavoista.
f. parantaa perunanviljelijöihin kohdistuvalla koulutuksella ja menetelmäkehityksellä perunan sato- ja laatutasoa.
g. edistää perunantuotantoa koskevaa tutkimus- ja koetoimintaa, päättää tutkimuksen suuntaviivoista ja edistää tutkimustulosten soveltamista käytäntöön.
h. toimia peruna-alan hyväksi pitäen yhteyttä päättäjiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Tarkoitustaan yhdistys voi toteuttaa myös myöntämällä apurahoja perunantuotannon tutkimukseen ja kehitystyöhön sekä menekinedistämiseen.

3 § Yhdistyksellä on käyttörahasto. Yhdistyksellä voi olla myös erikois¬rahastoja.
Yhdistyksen käyttörahastona ovat jäsenmaksuilla ja hankerahoituksella kerättävät varat, peruspääoman tuotto sekä kertyvät muut varat ja niiden tuotot, ellei viimeksi mainittujen varojen ja niiden tuottojen osalta ole toisin määrätty tai päätetty.
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muita varoja, jotka annetaan sille yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli lah¬joit¬ta¬ja tai testamentintekijä antaa yhdistykselle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, näitä määräyksiä on noudatettava, elleivät ne ole ris¬ti¬riidassa yhdistyksen tarkoituksen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös tehdä mainospaikkamyyntiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.
Varat sijoitetaan käyttörahastoon, mi¬käli niiden osalta ei ole toisin määrätty tai hallitus muuta päätä.
Yhdistyksen varat, mikäli niitä ei käytetä välittömästi yhdistyksen tarkoituksen to¬teut¬ta¬¬miseen, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti.

4 § Yhdistyksen käyttörahaston pääoma ja tuotto käytetään yhdistyksen hallituk¬sen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

5 § Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen jäsenistön muodostama yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen jäseninä ovat vuosittain jäsenmaksua maksavat jäsenet. Vuosikokous määrittelee jäsenmaksun suuruuden ja keräystavan. Jäsenmaksun laiminlyövä jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä.

6 § Yhdistys valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain vuosikokouksessaan.
Vuosikokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsenistä on paikalla. Hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on oltava läsnä kokouksessa.
Vuosikokous tekee muut kuin näiden sääntöjen 17 §:ssä mainitut päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä, mutta sama asiamies voi käyttää enintään viittä (5) ääntä. Asiamiehen tulee olla jäsenenä olevan yrityksen palveluksessa tai jäsenenä olevan yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksen tulee kokoontua vuosikokoukseen ennen huhti¬kuun loppua. Yhdistys voi kokoontua myös ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallituksen puheenjohtaja sen tarpeelliseksi katsoo tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoi¬tettua tarkoitusta varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkiota tai matkakorvauksia.
Kutsu vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kullekin jäsenelle henkilö¬koh¬taisella kirjeellä tai muulla todistettavalla tavalla enintään kuusikymmentä (60) ja vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätökset ja tapahtuneet äänestykset.
Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin.

7 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vahvistetaan 8 §:ssä mainittujen hallituksen jäsenten määrä ja suoritetaan hallituksen jäsenten vaali.
2. Nimetään yhdistyksen asiamies.
3. Valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistykseen yksi (1) tilintarkastaja ja yksi varamies (tilintarkastaja tai tilintarkastusyhtiö). Kummankin, tilintarkastajan ja hänen varamiehensä, tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastajia.
4. Päätetään tilintarkastajien palkkioista. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten kokouspalkkiosta.
5. Päätetään tutkimus- ja menekinedistämisohjelmien linjauksista ja ohjauksesta.
6. Päätetään kriteereistä, joilla jäseniä otetaan yhdistykseen tai erotetaan yhdistyksestä.
7. Päätetään vuosittain kerättävien jäsenmakujen suuruus ja keräystapa.
8. Esitellään alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
9. Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään toimenpiteis¬tä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta.
10. Päätetään jaettavien apurahojen kokonaismäärästä ja jakotavasta. Päätetään kerättyjen jäsenmaksujen ja muiden varojen käytöstä, kuitenkin niin, että perunatutkimuksen rahoittamiseen käytetään kerätyistä varoista 25–40 prosenttia.
11. Päätetään toimialajaon kriteerit hallituksen kokoonpanoa varten.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) toistaiseksi valittua varsinaista jäsentä se¬kä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous vahvistaa hallituksen jäsenten määrän sekä valitsee jäsenet ja heille varajäsenet niin, että hallituksessa ovat edustettuna vähintään yksi jäsen kultakin jäsenmaksun maksaneelta perunatoimialalta. Hallitukseen voidaan valita myös jäsenistön ulkopuolisia jäseniä. Toimialajaon kriteeri päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

9 § Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen maaliskuun ja syys¬ko¬kouk¬seen marraskuun loppuun mennessä sekä ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja sen tarpeelliseksi katsoo tai kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoi¬tettua tarkoitusta varten vaatii.
Hallituksen kaikista kokouksista on ilmoitet¬ta¬va kullekin jäsenelle henkilökohtaisella kirjeellä tai muulla todistettavalla ta¬valla enintään kolmekymmentä (30) ja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varajäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksessa asiasta päätettäessä ratkaisee äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

10 § Hallituksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta yhdistyksen vuosikokouksen vahvistettavaksi.
2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Hallituksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Vahvistetaan seuraavan tilivuoden talousarvio.
2. Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja tutkimussuunnitelma.
3. Päätetään apurahojen jakamisesta käytettävissä olevien varojen puitteissa niissä rajoissa, mitä yhdistyksen vuosikokous on määritellyt.
4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä päätökset ja tapahtuneet äänestykset.
Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin.

13 § Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä 10 ja 11 §:ssä määrätään
1. Johtaa yhdistyksen hallintoa, hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä sekä toteuttaa yhdistyksen sääntöjen määräämät tehtävät.
2. Ottaa ja erottaa yhdistykseen palkatut toimijat.
3. Ottaa ja erottaa jäseniä yhdistykseen yhdistyksen vuosikokouksen määrittelemien kriteerien perusteella.
4. Huolehtia yhdistyksen asianmukaisesta tilinpidosta ja toimittaa tilit ajoissa tilintarkastajille.
5. Toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta ennen kesäkuun 30. päivää patentti- ja rekisterihallitukseen.
6. Valvoa ja vastata siitä, että yhdistyksen toimihenkilöt suorittavat tehtävänsä ja että yhdistyksen omaisuutta ja varallisuutta hoidetaan huolellisesti. Valvoa yhdistyksen apurahojen asianmukaista käyttöä.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa.

15 § Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilit, toimintakertomus, hallituksen kokousten pöytäkirjat ja muut yhdistyksen toimintaa koskevat asiakirjat on ennen maaliskuun loppua esitettävä tilin¬tar¬kas¬tajille, joiden tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomus halli¬tuk¬selle maaliskuun kuluessa.

16 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos hallitus siitä yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaisesti päättää ja yhdistyksen vuosikokous kahdessa, vähintään kymmenen (10) päivän väliajalla pidettävässä kokouksessa hyväksyy muutoseh¬do¬tuksen vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen vah-vistus.

17 § Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutos.
Yhdistyksen lakkauttamisessa sen jäljellä olevat varat on luovutettava Perunantuotannon tutkimus- ja kehityssäätiölle käytettäväksi säätiön tarkoitukseen liittyvään toimintaan.

18 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.