Maa- ja puutarhayritykset jäävät  24 500 euroa tappiolle

Marjantuotannon kannattavuus on tänä vuonna ollut puutarhatuotannon parasta.
Marjantuotannon kannattavuus on tänä vuonna ollut puutarhatuotannon parasta.

Vuonna 2014 kasvihuoneviljelyn kannattavuus heikkenee vuodesta 2013, mutta on parempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2014 kannattavuuskerroin on 0,60. Kannattavuuden heikkenemistä selittävät lähes kaikkien tuotantokustannuserien kasvu sekä vihannesten tuottajahintojen lasku. Avomaapuutarhojen kannattavuutta kohensi lähinnä marjanmyyntituottojen kasvu , kertoo Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tuore ennuste.

Vuonna 2014 koko maa- ja puutarhatalouden kannattavuus notkahtaa vain hieman huolimatta viljojen ja maidon hintojen alenemisesta.  Kannattavuustavoitteesta saavutetaan 46 prosenttia, mikä on lähes sama tulos kuin edellisvuotena.

Maatalousyritysten liikevaihto pysyttelee tänä vuonna 137 000 eurossa. Tukien osuus liikevaihdosta on 37 prosenttia. Tuotantokustannukset pienenevät vajaan prosentin 176 000 euroon. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 24 500 euroa tappiolle. Yrittäjäntappio on samaa suuruusluokkaa kuin vuotta aikaisemmin.

Yrittäjätuloa jää 21 200 euroa, eli prosentin vähemmän kuin vuonna 2013. Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin. Vuonna 2014 kerroin alenee 0,48:sta 0,46:een. Yrittäjäperhe saa 46 prosenttia 15,2 euron tuntipalkkavaatimuksesta ja 4,7 prosentin suuruisesta oman pääoman korkovaatimuksesta.

Maitotilojen kannattavuuskerroin pysyy ennallaan ja kannattavuuskerroin noin 0,6:ssa. Venäjänviennin ongelmien vaikutus tuottajahintoihin ei näy vielä tänä vuonna kannattavuudessa muiden tuotteiden ja tuotantopanosten hintojen sekä muun muassa maidon pohjoisen tuen korotuksen ansiosta. Tuottajahinnan pysyessä jatkossakin alhaisena ja kustannusten jatkaessa nousuaan, maitotilojen kannattavuus kääntyy laskuun.

Sikatalouden kannattavuuskerroin alenee sianlihan ja viljojen tuottajahintojen laskun myötä lähes kaksi kymmenystä 0,33:een. Tuotantokustannusten pieneneminen tosin loivensi hieman laskua. Naudanlihantuotannon sekä lammas- ja vuohitalouden kannattavuus on hienoisessa nousussa.

Yli neljännes tiloista ilman yrittäjätuloa

Kasvihuonetuotannon kannattavuus laskee vuonna 2014
Kasvihuonetuotannon kannattavuus laskee vuonna 2014

Maatalousyritysten väliset kannattavuuserot ovat suuria. Sekä vuonna 2013 että 2014 kannattavuuskerroin oli negatiivinen 28 prosentilla yrityksistä. Näissä yrityksissä yrittäjätuloa ei jäänyt lainkaan. Kannattavuustavoite täyttyi molempina vuosina 13 prosentilla yrityksistä. Näissä yrityksissä kannattavuuskertoimen arvo oli vähintään 1,0.

Kokonaispääoman tuottoprosentti on ollut lähes koko 2000-luvun negatiivinen, eikä tämäkään vuosi tee poikkeusta. Tuottoprosentti jää -1,5 prosenttiin. Noin 2 000 työtunnille saatava työtuntiansio on 2,9 euroa. Tätä laskettaessa kaikki yritystoiminnasta aiheutuneet hankinnat on jo vähennetty, ja työansio jää korvaukseksi yrittäjän työpanokselle.

 Ennusteet Taloustohtorissa

Vuoden 2014 tulokset perustuvat lähes 900 kirjanpitotilalle tehtyihin yrityskohtaisiin ennusteisiin, joissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Vuoden 2013 tuloksista puolet on toteutuneita, tarkastettuja tilinpäätöstuloksia ja puolet yrityskohtaisia ennusteita.

Tilakohtaiset tulokset on painotettu kuvaamaan 36 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskiarvotuloksia. Tilakohtaisissa ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Verkkopalvelussa käytettävää maa- ja puutarhatalouden tuotantosuuntaluokitusta on tarkennettu. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty hevostilat, joissa ei harjoiteta varsinaista maataloutta.

Ennustetulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.mtt.fi/taloustohtori