Maatalouden kannattavuuden alamäki jatkuu

MTT Taloustutkimuksen ennusteen mukaan maatalous- ja puutarhayritystenkannattavuus heikkeni kaikissa tuotantosuunnissa ja kaikilla tukialueilla vuonna2006. Tukien ja myyntituottojen kasvu ei riittänyt kattamaantuotantokustannusten nousua. Tulokset pohjautuvat vuoden 2005kannattavuuskirjanpitoaineiston perusteella laskettuun ennusteeseen tilivuodelle2006.

Yritysten kokonaistuotto kohentui 0,4 prosenttia 97 700 euroon.Tuotantokustannus kasvoi kuitenkin 3,5 prosenttia 125 100 euroon. Kokonaistuotonja tuotantokustannusten erotus, yrittäjänvoitto painui negatiiviseksi, 27 400euroon.

Viljelijäperheen työlle ja omalle pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo(maataloustulo) laski 19 prosenttia ja oli 15 100 euroa yritystä kohtitilivuonna 2006.

Työtuntiansio kaksi euroa

Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaankannattavuuskerroin. Kannattavuuskerroin aleni keskimäärin 0,44:stä 0,36:een.Yrittäjä saavutti siis 36 prosenttia 12,4 euron tuntipalkkatavoitteesta ja 5prosentin korkotavoitteesta. Kerroin oli lypsykarjatiloilla 0,41, muillanautakarjatiloilla 0,33, sikatiloilla 0,51, puutarhatiloilla 0,41, viljatiloilla0,16 ja muilla kasvinviljelytiloilla 0,36.

Kun yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman korkovaatimus, saadaan työansioksi5 350 euroa vuodessa. Kun se jaetaan vuosittaisella työtuntimäärällä, saadaanpalkansaajien tuntiansioihin vertailukelpoinen käsite, työtuntiansio, joka olimaataloudessa 2,0 euroa.

Taloustohtorista tarkentuvat ennustetulokset

Tulokset on laskettu MTT Taloustutkimuksessa kehitetyllä ennustemallilla.Tulosennusteet perustuvat vuoden 2005 kannattavuuskirjanpitoaineistostalaskettuihin tilakohtaisiin ennusteisiin. Niissä huomioidaan tuote- jakustannuserittäin vuoden 2006 panos- ja tuottajahintakehitys, tukimuutoksettukilajeittain sekä alueittaiset keskisatomuutokset kasveittain. Saaduttilakohtaiset ennusteet painotetaan kuvaamaan 44 000 suurimman maatalous- japuutarhayrityksen keskiarvotuloksia vuonna 2006. Malli ei huomioi vuoden aikanatapahtuneen tilakoko- ja tuottavuuskehityksen vaikutuksia taloudellisiintuloksiin.

Ennustetulokset ovat nyt nähtävissä kaksi kuukautta sitten julkistetussa MTT:nTaloustohtori-verkkopalvelussa. Palvelua on kehitetty myös siten, että tiloillelaskettuja ennusteita korvataan todellisilla tilinpäätöksillä sitä mukaa, kuntilivuoden 2006 aineistokeräys etenee. Tarkastustilanne ja täsmentyvätennustetulokset ovat jatkuvasti nähtävissä Taloustohtori-palvelussa osoitteissawww.mtt.fi/taloustohtori ja www.mtt.fi/kannattavuuskirjanpito.