Työnantajan maksut työntekijöistä – selvyyttä sekavaan tilanteeseen!

INKERI SIVONEN Varkauden ja Sisä-Savon verotoimistosta alusti Hedelmän- ja mar-janviljelijäin Kaamosmarjakurssilla 22.11. työantajain maksuista.
– Viljelijä työnantajana on voitu rekisteröidä verohallinnossa velvollisuuksien hoitamista var-ten säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi tai sitten häntä ei ole rekisteröity lainkaan, jolloin hän on satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja.

Edellä mainitusta roolista seuraa ilmoittamisen ja maksujen suorittamisen kannal-ta joiltakin osin erilainen menettely. Kuitenkin työntekijältä palkan maksamisen yhteydessä perittäviin ja edelleen tilitettäviin veroihin ja maksuihin sekä muuten työnantajana suoritettaviin maksuihin sillä ei ole vaikutusta. Kaikkia työnantajia koskevat määrien ja niiden perusteiden osalta samat eri vero- ja muihin lakeihin perustuvat velvoitteet.

Vaiheistetusti työnantajan toimintaa työntekijän palkanlaskennassa voidaan ajalli-sesti kuvata seuraavalla tavalla. Kun työntekijä vastaanotetaan, häneltä saadaan vero- / lähdeverokortti. Työntekijälle maksetaan rahana nettopalkka ja hänelle annetaan tulotosite. Säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja antaa verohallin-nolle kuukausittain valvontailmoituksen maksetuista palkoista, ennakonpidätyksis-tä/lähdeverosta, sairausvakuutusmaksusta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta. Kaikki työnantajat maksavat (tilittävät) pidätetyt verot, sairausvakuutusmaksut ja työnantajan sosiaaliturvamaksut verohallinnolle sekä muut maksut toisille mak-sunsaajille. Työnantajat antavat verohallinnolle palkansaajakohtaiset vuosi-ilmoitukset ja niiden yhteenvedot.

TYÖNANTAJAROOLI

Työnantaja, joka aloittaa säännöllisen palkanmaksun, on velvollinen oma-aloitteisesti ilmoittautumaan työnantajarekisteriin (yrityksen perustamis- / muutos-ilmoituksella YTJ-lomake), kun vakituisessa palveluksessa on vähintään kaksi palkansaajaa tai tilapäisesti useita palkansaajia (vähintään 6) . Muussa tapauksessa hänet katsotaan satunnaisesti palkkoja maksavaksi työnan-tajaksi.

TYÖNTEKIJÄN STATUS

Yleisesti verovelvollinen on henkilö, joka asuu Suomessa. Hänellä on tääl-lä varsinainen asunto ja koti ja hän jatkuvasti oleskelee täällä yli kuuden kuukau-den ajan. Hänen on esitettävä työnantajalleen verokortti.Henkilö, jonka ei voida katsoa asuvan Suomessa (esim. ulkomaalainen) on täältä saamastaan tulosta rajoitetusti verovelvollinen. Hänen on esitettävä työnantajalleen lähdeverokortti.

Uutena asiana oli kesä-syyskuun 2004 aikana Kuopion maistraatin alueella seuraava kokeiluhanke.
Asioidessaan Suomen viranomaisten kanssa, esim. lähdeverokortin saamiseksi, on ulkomaalaisella työntekijällä hyvä olla suomalainen henkilötunnus. Henkilötunnuksen antaa maistraatti.

Ulkomaalaisen henkilön, joka tilapäisesti ja lyhytaikaisesti tulee työskentelemään Suomeen on henkilötunnuksen saadakseen, annettava rekisteröinti-ilmoitus maistraatille. Ilmoituksen voi jättää henkilökohtaisesti myös Kansaneläkelaitoksen toimistoon tai verotoimistoon, mukana on oltava alkuperäiset viralliset asiakirjat kuten passi, viisumi tai oleskelulupa. Ilmoitus allekirjoitetaan vasta sitä jätettäessä.

Menettely saattaa jatkossa koskea koko valtakuntaa.

TYÖNTEKIJÄN ESITTÄMÄ VERO- /LÄHDEVEROKORTTI JA VERON PERIMINEN

Työnantajan on toimitettava ennakonpidätys/lähdevero maksamastaan palkasta (esim. annettu luontaisetu rahaksi arvioituna lisätään rahapalkkaan ennen veron-pidätystä) vähintään verokorttiin merkityn ennakonpidätys- / lähdeveroprosentin mukaan.

Lähdeverokortissa voi olla verotoimiston tekemä muutosmerkintä, jonka mukaan ennen lähdeveron perimistä palkasta voidaan vähentää tietyillä perusteilla (liite nro 3) laskettu euromäärä.

MUUT PALKASTA TYÖNTEKIJÄLTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Työnantaja on samanaikaisesti velvollinen perimään seuraavat maksut:

Sairausvakuutusmaksu

– peritään bruttopalkasta
Sairausvakuutusmaksun maksaminen perustuu siihen, kuuluuko henkilö Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin eli maksun maksavat ne, jotka myös voi-vat olla edun saajia (esim. sairauspäiväraha kansaneläkelaitokselta). Yleisesti verovelvollisen on maksettava aina.

Myös rajoitetusti verovelvollisen on suoritettava sairausvakuutusmaksu, kuitenkin sen maksamisesta on olemassa poikkeuksia, joita käsitellään tarkemmin liitteessä nro 4.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
– peritään bruttopalkasta kaikilta työntekijöiltä

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
– peritään bruttopalkasta kaikilta työntekijöiltä

TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSU

Maksetaan bruttopalkan perusteella silloin kun työntekijän palkasta on peritty sairausvakuutusmaksu.
Rajoitetusti verovelvollisten työntekijöiden osalta ei kaikissa tapauksissa makseta vuodesta 2004 alkaen enää sosiaaliturvamaksua.

TULOTOSITE

Työntekijälle on annettava vapaamuotoinen tosite maksetuista palkoista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä/lähdeveroista sekä perityistä sairausvakuutus-, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 15. päivänä (suositeltavaa välittömästi työsuhteen päättyessä). Rajoitetusti verovelvollisia työntekijöitä varten on verotoimistossa saatavana mallilomake.

PERITTYJEN VEROJEN TILITTÄMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

Ennakonpidätykset/lähdeverot, sairausvakuutusmaksut sekä työnantajan sosiaali-turvamaksut maksetaan veroviraston tilille viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 10. päivä. Lakisääteinen työntekijän työeläkemaksu makse-taan eläkevakuutusyhtiölle ja työttömyysvakuutusmaksu tapaturmavakuutusyhti-ölle niiden määräämänä aikana.

VALVONTAILMOITUKSET

Säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja antaa verohallinnolle (verovirasto) esitäytetyn valvontailmoituksen palkanmaksua seuraavan kuukauden 15. päivänä maksamiensa palkkojen, pidättämiensä verojen ja sairausvakuu-tusmaksun sekä työnantajan sosiaaliturvamaksun osalta.

VUOSI-ILMOITUKSET

Kaikki työnantajat antavat palkansaajakohtaiset vuosi-ilmoitukset ja niiden yhteenvedot palkanmaksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä verohallinnolle (verovirasto).

MITEN TOIMIA VIRHETILANTEESSA

Jos esimerkiksi henkilön työskentely on alkanut 31.7.2004 jälkeen ja on tehty sairausvakuutusmaksun perintä ja maksettu työnantajan sosiaaliturvamaksu?

Kun maksu on tullut perityksi erehdyksessä, työnantajan olisi tullut palauttaa se palkansaajalle. Jos palkkaa vielä maksetaan, mainitunlaiset virheet voidaan oikaista seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Jos lähdevero ja maksut on ehditty tilittää verovirastolle, voidaan liikamaksut vähentää myöhemmistä saman kalenterivuoden vastaavista maksuista. Ellei maksuja samana vuonna enää tilitettäisi, liikatilityksen saa takaisin vapaamuotoisesta hakemuksesta verovirastolta.

Säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja voi vähentää liikaa maksetun sosiaa-liturvamaksun vielä seuraavana vuonnakin.

Palkkakirjanpitoon korjaukset on myös tehtävä ja säännöllisen työnantajan on annettava korjatun tilanteen mukaiset valvontailmoitukset verovirastolle.

Jos maksuja on jäänyt perimättä ja pidättämättä työntekijältä, on työnantaja vel-vollinen suorittamaan ne oma-aloitteisesti verovirastolle ja jos maksu tapahtuu säädetyn ajan jälkeen on lisäksi maksettava viivekorkoa, joka vuonna 2004 on 9,5 % vuotuista korkoa.

SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN

Tyvi-palvelu – helpompi tapa ilmoittaa
Verohallinnon sähköinen Tyvi-palvelu on suunniteltu helpottamaan yritysten ilmoittamista.

Tyvi-palvelun kautta voi tehdä:
– vuosi-ilmoitukset; palkansaajaerittelyt ja yhteenvedot
– valvontailmoitukset kuukausittain
– yritysten veroilmoitukset

Kaikki työnantajat voivat käyttää tyvi-palvelua. Palvelun käyttämiseen tarvitaan Tyvi-tunnus, joka saadaan palvelujen tarjoajalta. Palvelu on asiakkaalle maksu-ton.

Lisätietoja osoitteessa vero.fi/tyvi tai palvelunumerosta 010 320 560

LÄHTEET: Eri verolait ja asetukset sekä verohallituksen ohjeet ja tiedotteet Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat maksuperusteet

LIITTEET: 1. Vero- ja maksuperusteet vuonna 2004 ja 2005
2. Ilmoitus- ja muut lomakkeet Internetistä www.vero.fi/tyvi
/julkaisut ja lomakkeet/vuosi-ilmoituslomakkeet
/muut lomakkeet
3. Vähennykset palkasta ennen lähdeveron perimistä
4. Poikkeukset sairausvakuutusmaksun perimisestä
5. Esimerkki työntekijä

Liite 1

VERO- JA MAKSUPERUSTEET VOIMASSA 2004

VOIMASSA 2005
alustavat tiedot

Ennakonpidätys verokorttiin merkitty pidätysprosentti verokorttiin merkitty pidätysprosentti
Lähdevero palkasta

35   %

35   %
Sairausvakuutusmaksu 

1,5 %

1,5 %  ?

Työntekijän työeläkeva-kuutusmaksu
(53 vuotta täyttäneiden korotettu maksu)  


4,6 % 

           –

 


4,6 %  ?

 5,8 %   ?

 

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu       0,25 %      0,50 %

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

  1. lk      

POIKKEUS:

Kainuun hallintokokeilualue  

 

2,964 %

 

 

 –

 


2,966 %  ?

 

0 %

vv 2005-2009  ?

 

Vuoden 2005 perusteista:

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 10.11.2004 tyött.vakuutusmaksutSairausvakuutusmaksusta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta on annettu 1.10.2004 hallituksen esitys HE 184/2004
Eläkevakuutusmaksut vahvistetaan joulukuussa 2004

LISÄTIETOJA: Sähköinen palvelu Internet

Verohallinto: www.vero.fi/vero-ohjeet/työnantajavelvoitteet
www.vero.fi/vero-ohjeet /kansainväliset tilanteet/ulkomailta suomeentulevan verotus (julkaisu 277.04)
www.vero.fi/vero-ohjeet /ulkomaiset opiskelijat (julkaisu 278.04)
Eläketurvakeskus: www.etk.fi
Etera: www.etera.fi

LIITE 3
VÄHENNYS PALKASTA ENNEN LÄHDEVERON PERIMISTÄ
Selvitys opiskelusta ym. annetaan lähdeverokorttihakemuksella tai sen liit-teenä
· palkasta saadaan ennen lähdeveron perimistä vähentää 510 €/kk tai 17 €/päivä, jos henkilö on
– valtion viranomaisen (CIMO:n) välittämä harjoittelija tai
– Nordjobb-harjoittelija tai
– opiskelee päätoimisesti ulkomaisessa oppilaitoksessa ja työsken-telyvuonna täyttää enintään 25 vuotta
· maiden välisen verosopimuksen perusteella henkilö voi olla oikeu-tettu edellä mainittua suurempaan vähennykseen

Huom! vuodelle 2006 on odotettavissa muutoksia
Sovellettu lainkohta:
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 6 §

LIITE NRO 4

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISET JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU (SA-VA)

Sava on perittävä 1.1.2004 alkaen, jos työntekijä on tullut Suomeen EU/Eta-alueelta tai sosiaaliturvasopimusmaasta, joita ovat Israel, Kanada, Quebec, Sveitsi ja USA

***POIKKEUS: jos työntekijällä on lähtömaastaan kyseiseen työhön lähetetyn työntekijän todistus (EY/ETA-alueelta E 101) poistaa se maksuvelvollisuu-den Suomessa

TAI

1.8.2004 ja sen jälkeen työskentelyn aloittaneet työntekijät EY- tai ETA-maasta tai Sveitsistä ovat tulleet työhön alle 4 kuukaudeksi, sava-maksua ei peritä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta

Esimerkkejä:

VENÄLÄINEN POIMIJA

– Venäjä ei ole EU/ETA-maa eikä sen kanssa ole sosiaaliturvasopimustao ei peritä vakuutetun sairausvakuutusmaksua 1,5 %o ei makseta työnantajan sosiaaliturvamaksua

VIROLAINEN POIMIJA

– EU-maa
1. peritään vakuutetun sairausvakuutusmaksu 1,5 % § maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksu
työskentely on aloitettu viimeistään 31.7.2004
Poikkeus: Jos työntekijällä on lähtömaastaan ko. työhön esim. lähetetyn työntekijän todistus E101, se poistaa maksuvelvollisuuden Suomessa.
2. työskentely on aloitettu 1.8.2004 tai sen jälkeen ja kestää alle 4 kk ei sa-va-maksua eikä työnantajan sosiaaliturvamaksua

LIITE NRO 5

ESIMERKKI TYÖNTEKIJÄ

Virolainen 27-vuotias mansikanpoimijatar, palkanmaksutilanne

I. työskennellyt ajalla 1.6.-30.6.2004 mansikkapellolla istutus- ja kitkemisteh-tävissä palannut kotimaahansa 15.7.2004

Ansainnut 2.000 €
vähennetään:
– lähdevero 35 % 700 €
-savamaksu 1,5 % 30 €
-TT:n eläkevakuutusmaksu 4,6 % 92 €
-TT:n työttömyysvakuutusmaksu 0,25 % 5 €
Nettopalkka 1.173 €

Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,964 % 2.000 €:sta 59,28 €

II. työskennellyt ajalla 1.8. – 31.8.2004 vadelmanpoimijana samalla tilalla, tullut 30.7.2004 Suomeen uudelleen

Ansainnut elokuussa 2.000 €
vähennetään:
– lähdevero 35 % 700 €
-TT:n eläkevakuutusmaksu 4,6 % 92 €
-TT:n työttömyysvakuutusmaksu 0,25 % 5 €
Nettopalkka 1.203 €

Ei työnantajan sosiaaliturvamaksua