Monialaisilla maatilayrittäjillä vahva yrittäjäidentiteetti

Joka neljännellä suomalaisista maatiloista harjoitetaan myös muutayritystoimintaa kuin tavanomaista alkutuotantoa. Näillä monialaisillamaatilayrittäjillä on selkeästi vahvempi yrittäjäidentiteetti verrattunapelkästään tavanomaista alkutuotantoa harjoittaviin viljelijöihin, todetaan Maatilasta maaseudun pienyritykseksi -hankkeen raportissa.

Maatilasta maaseudun pienyritykseksi -hankkeessa saatujen tulosten mukaanmonialaiset nimeävät itsensä tavanomaisia viljelijöitä useamminyrittäjäksi ja uskovat enemmän omaan menestymiseensä yrittäjänä.Monialaiset ovat tavanomaisia viljelijöitä kasvuhakuisempia, riskejäottavampia ja innovatiivisempia. Nämä erot selittyvät ennen kaikkea sillä,että monialaisten maatilayrittäjien toiminta on tavanomaisia viljelijöitälaajempaa, kannattavampaa ja kilpailukykyisempää sekä ja asiakassuhteetovat erilaisia.

Monialainen arvostaa sukupolvien työn jatkumista

Verrattuna muihin maaseutuyrittäjiin näiden monialaisten maatilayrittäjienyrittäjäidentiteetti on monilta osin yhtä vahva. Näin siitäkin huolimatta,että monialainen yritystoiminta on usein pienimuotoista.

Maatilasta maaseudun pienyritykseksi -hankkeessa saatujen tulosten mukaanmonialaiset maatilayrittäjät näkevät itsensä kasvuorientoituneina, riskejäottavina ja innovatiivisina. He uskovat omaan menestymiseensä yrittäjänäyhtä lailla kuin muutkin maaseudun pienyrittäjät. Asiakassuhteidenerilaisuudesta johtuen monialaiset eivät kuitenkaan nimeä itseään niinpainokkaasti yrittäjäksi eivätkä usko omiin vaikutusmahdollisuuksiinsaniin vahvasti kuin muut yrittäjät.

Vahvasta yrittäjäidentiteetistään huolimatta monialaiset maatilayrittäjätarvostavat muita maaseutuyrittäjiä enemmän suvun perinteiden ja vanhempientyön jatkumista, luontoa ja maaseudun elinvoimaisuutta. Taloudellisenhyödyn ja oman itsenäisyyden arvot olivat yhtä tärkeitä niin viljelijöilleja monialaisille kuin muillekin yrittäjille.

MTT:n ja Helsingin yliopiston yhteishanke

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa Maatilastamaaseudun pienyritykseksi kerättiin valtakunnalliseen otokseen perustuvapostikyselyaineisto vuonna 2001. Hanke toteutettiin Maa- jaelintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) sekä Helsingin yliopistonkahden yksikön: Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkelin jaSosiaalipsykologian laitoksen yhteistyönä.

Tuoreimman maatalouslaskennan mukaan maassamme on noin 22 000 monialaistamaatilaa. Tutkimuksessa oli mukana monialaisia maatilayrittäjiä 11 eritoimialalta sekä vertailuryhminä ilman maatilakytkentää toimiviapienyrittäjiä ja tavanomaista maataloutta harjoittavia viljelijöitä.Lomakkeita lähetettiin yhteensä 3 400 ja vastausprosentti oli hieman alle40.

Vesala Kari Mikko & Peura Juuso; Yrittäjäidentiteetti monialaisillamaatiloilla. Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus ja koulutuskeskus,Mikkeli, 2002. Julkaisuja nro 78. Hinta: 25 euroa. Tilaukset: Helsinginyliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli, p. (015) 2023342, sähköposti: julkaisut-mikkeli@helsinki.fi