Maatalouden investointituet ovat haussa

Maatalouden investointituet loppuivat kesken viime vuoden viimeisellä hakukierroksella. Osa hakemuksista siirtyikin tälle vuodelle. Investointitukea voi hakea vuonna 2014 neljällä hakukierroksella:

• ensimmäinen hakuaika 16.12.2013.–31.1.2014

• toinen hakuaika 17.2.–28.3.2014

• kolmas hakuaika 14.4.–15.8.2014

• neljäs hakuaika 1.9.–17.10.2014.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee tukipäätökset noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä.

Rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan sekä asuinrakentamisen tukea voi hakea jatkuvasti.

Rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) saa allekirjoittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut hakemuksesta tukipäätöksen.

Tukea voi saada mm. seuraaviin kohteisiin.

• Kasvihuonetuotanto: Tukea voit saada kasvihuonetuotannossa tarvittavan rakennuksen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen. Kasvihuonetta voidaan pitää tukikelpoisena rakennuksena, jos siinä on: 1) betonisokkeli- tai betonipilariperustus taikka muu vastaava kiinteä perustus; 2) lämmitys- sekä tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmä; ja 3) katteena kasvihuonekäyttöön tarkoitettu lasi, kerroslevy tai kaksinkertainen muovi. Näin ollen kausihuoneet on rajattu tuenpiiristä edelleen pois.

• Tuotevarastot : Tukea voit saada maataloustuotteiden tuotevarastojen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen. Voit saada korotettua tukea, jos varasto on tarkoitettu puutarhatuotteille, jotka saavat kansallista varastointitukea.

• Sadonkorjuukoneet yhteiskäyttöön: Tukea voit saada avomaan puutarhataloudessa tai muussa maataloudessa tarvittavan sadonkorjuukoneen hankintaan yhteiskäyttöön. Koneen käyttöajasta on olennaisen osan kohdistuttava sadonkorjuuseen muun kuin hakijan hallinnassa olevalla maatilalla.

• Maatilan lämpökeskus ja biokaasulaitos: Lämpökeskus ja biokaasulaitos ovat tukikelpoisia vain siltä osin, kuin niiden tuottama lämpö tai muu energia on tarkoitettu käytettäväksi maatilan tuotantotoiminnassa tarvittavissa rakennuksissa ja rakennelmissa. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että lämpökeskuksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä. Jos lämpökeskuksessa voidaan hyödyntää turvetta, lämpöä on voitava tuottaa myös puun tai muun uusiutuvan energialähteen avulla.

• Maataloustuotteiden kauppakunnostus: Tukea voit saada maataloustuotteiden kauppakunnostuksessa tarvittavien rakennusten, rakennelmien ja rakenteiden uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä koneiden ja laitteiden hankintaan.

Tuen kohteet ja määrät löytyvät tästä linkistä