Hallitus päätti vuoden 2013 kansallisista maataloustuista

Hallitus vahvisti tänään Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan ja sokerijuurikkaan kansallisen tuen vuoden 2013 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot.

Pinta-alaperusteiset tuet ovat pääosin samantasoisia kuin vuonna 2012. Etelä-Suomen kansallisena tukena tukialueilla A ja B maksetaan kotieläintilan hehtaaritukia 39 euroa hehtaarilta ja Etelä-Suomen erikoiskasvitukea (tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset) sata euroa hehtaarilta. Pitkässä, yli seitsemän kuukauden viljelyssä kasvihuonetuotannon tuki on koko tuotantoalaa kohti laskettuna Etelä-Suomessa 10,30 euroa/m2 ja pohjoisen tuen alueella 10,60 euroa/m2. Lyhyen (2–7 kk) viljelyssä tukitasot ovat vastaavasti 3,80 euroa/m2 ja 4,10 euroa/m2. Tukitasot ovat hieman alemmat kuin vuonna 2012.

Kotieläintalouden tuet maksetaan Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B) Etelä-Suomen kansallisena tukena ja Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueet) pohjoisena tukena. Etelä-Suomen kansalliset tuet maksetaan komission päätöksen maksuvaltuuksien mukaisesti. Osa Etelä-Suomen kotieläintalouden tuesta maksetaan kotieläintalouden hehtaaritukena. Kotieläintalouden tuet maksetaan samantasoisina kuin vuonna 2012 lukuun ottamatta sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea ja eräitä muita pieniä poikkeuksia. Etelä-Suomessa sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tukitasot alenevat edellisvuodesta johtuen komission kyseistä tukea koskevan päätöksen rajoitteista. Pohjoisen tuen alueella tukitason alennus vastaavassa tuessa on kaksi kolmasosaa AB-alueen tukialenemasta viitemäärän eläinyksikköä kohti.

Kotieläintalouden tuotantosidonnaisissa eläinyksikkötuissa on käytössä pohjoisen tuen tilakohtainen porrastus. Tukea maksetaan nykyiseen tapaan C1- ja C2-alueilla seitsemään sataan, C2p-alueella viiteen sataan, C3-alueella kolmeen sataan ja C4-alueella 225:een eläinyksikköön saakka. Näiden ylittävästä eläinyksikkömäärästä tukea maksetaan 25 prosenttia muutoin maksettavasta tuesta. Vuonna 2012 vastaava prosenttiosuus oli 50.

Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella enintään 350 euroa hehtaarilta.

Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa jatkuu pääosin samanlaisena kuin viime vuonna. Perusosaa maksetaan enintään 20 euroa hehtaarilta A-, B-, ja C1-tukialueilla ja enintään 25 euroa hehtaarilta C2 − C4 -tukialueilla. Lisäksi luonnonhaittakorvauksen kansalliseen lisäosaan oikeutettujen kotieläintilojen peltoalalle maksetaan korotuksena enintään 80 euroa hehtaaria kohti.

Etelä-Suomen kansallista tukea arvioidaan maksettavan noin 9 000 tilalle ja pohjoista tukea hieman alle 30 000 tilalle. Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa maksetaan lähes kaikille peltoviljelyä harjoittaville tiloille.