Kasvinsuojeluainelakiin kirjattiin integroidun torjunnan vaatimus

Vaatimus kasvinsuojeluaineiden integroidusta torjunnasta on sisällytetty vuodenvaihteessa uudistettuun kasvinsuojeluainelakiin. Integroidun torjunnan periaatteisiin kuuluu muun muassa monipuolisen viljelykierron harjoittaminen, tarpeenmukainen lannoitus, kastelu, kalkitus ja ojitus sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kuin kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttäminen. Viljelijöiden kasvinsuojeluaineiden käyttöä valvotaan kirjanpidon kautta.

Laissa on otettu huomioon Euroopan unionin uusi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskeva lainsäädäntö. Lakiin on kirjattu jo aiemmin käytännössä voimassa olleita vaatimuksia, kuten esimerkiksi kasvinsuojeluaineita ammattimaisesti käyttävien henkilöiden koulutusvaatimus. Ammattitoiminnassaan kasvinsuojeluaineita käyttävillä henkilöillä on oltava suoritettuna alan koulutus 26.11.2015 lähtien.

Kasvinsuojeluainelain tavoitteena on varmistaa kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja kestävä käyttö sekä vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvia riskejä. Tähän pyritään kasvinsuojeluaineiden käyttäjien koulutuksella ja levitysvälineiden testaamisen järjestämisellä sekä integroidun torjunnan noudattamisella ammattimaisessa kasvinsuojeluaineiden käytössä.

Lain mukaisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varmistaa, että ammattimaisille käyttäjille, jakelijoille ja neuvojille on tarjolla kasvinsuojeluaineiden asianmukaista ja turvallista käsittelyä ja käyttöä koskevaa koulutusta. Tutkinnolla osoitetaan kasvinsuojeluaineen turvallisen ja asianmukaisen käsittelyn ja käytön hallitseminen.

Yksinomaan ammattimaiseen käyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon suorittamisesta annetun voimassa olevan todistuksen esittämistä vastaan. Tutkintoon osallistuva voi hankkia tiedot haluamallaan tavalla, joko osallistumalla lain mukaiseen koulutukseen, osallistumalla tilatukijärjestelmästä annetun lain mukaiseen tilaneuvontaan tai muulla tavoin.

Lain mukaan ammattimaiseen kasvinsuojeluaineiden levitykseen saa 26.11.2016 lähtien käyttää vain levitysvälineitä, joiden asianmukainen toiminta on varmistettu viiden vuoden välein testaamalla. Nykyinen maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin kuuluva kasvinsuojeluruiskun testaus on tehtävä joka viides vuosi. Päällekkäisten järjestelmien välttämiseksi lain siirtymäsäädöksen mukaisesti ympäristötuen vähimmäisvaatimuksien mukaan testattua ruiskua ei tarvitsisi testata uuden järjestelmän mukaisesti niin kauan kuin ympäristötukitestaus on voimassa.

Laissa säädetään myös Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti, että Tukes yhdessä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa vastaa kestävän kasvinsuojeluaineiden käytön toimintaohjelman laatimisesta ja toimeenpanosta. Ohjelmassa määritettäisiin tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut integroidun torjunnan edistämiseksi, sekä kasvinsuojeluaineiden käytöstä ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvien riskien vähentämiseksi.