Kilpailutus helpottuu maatilojen hankinnoissa

Valtioneuvosto hyväksyi 17.11.2011 maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun asetuksen muutoksen. Se mahdollistaa hankintalakia yksinkertaisemman kilpailutusmenettelyn maatalouden tuettavissa hankinnoissa, mutta turvaa samalla hankintojen riittävän julkisuuden. Asetusmuutos perustuu rakennetukilain 1.11.2011 voimaan tulleeseen muutokseen, jonka mukaan hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ylittäviin maatalouden hankintoihin, jos tuen määrä on yli 50 prosenttia.

Asetuksen mukaista kilpailutusmenettelyä sovelletaan silloin, kun hankintalakia ei sovelleta ja hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on yli 30 000 euroa tai rakentamisinvestoinnissa yli 150 000 euroa ja tuen määrä on yli 50 prosenttia hankinnan kustannusarviosta. Muiden tuettavien hankintojen kustannusten kohtuullisuus selvitetään kuten ennenkin.

Soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa on ensisijaisesti käytettävä avointa menettelyä, jolloin hankinnasta tehdään hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköiseen HILMA -ilmoitusjärjestelmään (www.hankintailmoitukset.fi). Ilmoitusjärjestelmään on luotu oma osio maatalouden hankintailmoituksille. Jos hankinnan tekijä ei ole tehnyt maatalouden hankintailmoitusta ennen tuen myöntämistä, ilmoituksen tekee ELY-keskus.

Hankinnoissa voidaan käyttää myös suorahankintaa, jolloin hankinnasta ei julkaista hankintailmoitusta, vaan sopimusehdoista neuvotellaan yhden tai useamman mahdollisen toimittajan kanssa. Suorahankinta on mahdollinen vain tietyissä yksilöidyissä tilanteissa.