Kasvinsuojeluaineiden käyttöä säätelemään uusi laki

Hallitus päätti tänään kasvinsuojeluaineita koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina, lokakuun 14. päivänä 2011. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kasvinsuojeluaineista, jolla kumottaisiin vuonna 2006 kasvinsuojeluaineista annettu laki. Esityksessä on otettu huomioon Euroopan unionin uusi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista ja käyttöä koskeva lainsäädäntö. Laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012.

Lain tavoitteena on varmistaa kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja kestävä käyttö sekä vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvia riskejä. Tähän pyritään kasvinsuojeluaineiden koulutuksella, tutkinnon ja levitysvälineiden testauksen järjestämisellä sekä integroidun torjunnan noudattamisella ammattimaisessa kasvinsuojeluaineiden käytössä.

Tutkinto levittäjälle ja myyjälle

Esityksessä ehdotetaan, että Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) olisi varmistettava, että ammattimaisille käyttäjille, jakelijoille ja neuvojille on tarjolla kasvinsuojeluaineiden asianmukaista ja turvallista käsittelyä ja käyttöä koskevaa koulutusta.

Ammattitoiminnassaan kasvinsuojeluaineita käyttävältä edellytettäisiin kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon suorittaminen. Tutkinnolla osoitettaisiin kasvinsuojeluaineen turvallisen ja asianmukaisen käsittelyn ja käytön hallitseminen. Yksinomaan ammattimaiseen käyttöön hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita saisi myydä tai muutoin luovuttaa vain kasvinsuojeluaineita koskevan tutkinnon suorittamisesta annetun voimassa olevan todistuksen esittämistä vastaan. Tutkintoon osallistuva voisi hankkia tiedot haluamallaan tavalla, joko osallistumalla ehdotetun lain mukaiseen koulutukseen, osallistumalla tilatukijärjestelmästä annetun lain mukaiseen tilaneuvontaan tai muulla tavoin.

Ruiskut tarkastukseen

Lakiesityksen mukaan ammattimaiseen kasvinsuojeluaineiden levitykseen saisi käyttää vain levitysvälineitä, joiden asianmukainen toiminta on varmistettu viiden vuoden välein testaamalla. Nykyinen maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin kuuluva kasvinsuojeluruiskun testaus on tehtävä joka viides vuosi. Päällekkäisten järjestelmien välttämiseksi laissa ehdotetaan, että ympäristötuen vähimmäisvaatimuksien mukaan testattua ruiskua ei tarvitsisi testata uuden järjestelmän mukaisesti niin kauan kuin ympäristötukitestaus on voimassa.

Esityksessä ehdotetaan myös Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti, että Tukes yhdessä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa vastaisi kestävän kasvinsuojeluaineiden käytön toimintaohjelman laatimisesta ja toimeenpanosta. Ohjelmassa määritettäisiin tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulut integroidun torjunnan edistämiseksi, sekä kasvinsuojeluaineiden käytöstä ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvien riskien vähentämiseksi.

Lue maatalousylitarkastaja Tove Jernin haastattelu ”Eu alkaa ohjata torjunta-aineiden levitystä” Puutarha-Sanomien numerosta 3/2011.

Klikkaa ja lue Puutarha-Sanomat nro 3/2011