Perunastrategiassa kartoitettiin menestystekijöitä

– Muuntautumis- ja kilpailukykyinen perunasektori toimii asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja vastuullisesti sekä perunaa arvostetaan, näin linjataan tänään julkaistussa ruoka- ja ruokateollisuusperuna-strategiamietinnössä alan tavoitetila vuoteen 2020.

Peruna-alan eri toimijoiden yhteistyönä syntyneessä strategiassa on haettu vastauksia siihen, miten perunasektorin toimintaa ja erityisesti sen kilpailukykyä voitaisiin kehittää onnistuneesti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Strategiassa nostetaan esille kuusi keskeistä osatavoitetta, jotka liittyvät perunan eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioimiseen, perunan vahvuuksien tunnettavuuden lisäämiseen, perunan laatuun, perunasektorin toimintaedellytysten turvaamiseen, vastuulliseen toimintaan sekä perunatutkimukseen ja neuvontaan.

Kuluttajalähtöisyyttä lisää

Strategiassa nähdään tärkeänä kuluttajalähtöisen toiminnan vahvistaminen. Perunasektorin olisi vastattava eri kuluttaja- ja käyttäjäryhmien vaatimuksiin ja tarpeisiin sekä kulutustottumusten muutoksiin. Perunan lisäarvoa olisi tarpeen kasvattaa esimerkiksi tuotekehityksen avulla.

Strategiassa korostetaan tarvetta lisätä käyttäjien tietämystä perunan vahvuuksista ja ravitsemuksellisesta laadusta. Vahvuuksien tuntemisen toivotaan näkyvän kuluttajien ja elintarviketeollisuuden valmiutena käyttää kotimaista perunaa ja perunatuotteita sekä maksaa niistä kohtuullista hintaa. Käyttäjien perunatietoutta sekä perunan ja perunatuotteiden arvostusta voidaan parantaa esimerkiksi suunnitelmallisilla tiedotus- ja menekinedistämiskampanjoilla.

Tavoitteena on, että Suomessa tuotettu peruna on laadukasta. Perunan ja perunatuotteiden laadusta on tärkeää huolehtia ketjun kaikissa vaiheissa. Laatutavoitteen toteutumiseksi strategiassa ehdotetaan, että perunaa tuotetaan auditoidun laatujärjestelmän mukaisesti käyttäen laadukkaita tuotantopanoksia sekä käyttötarkoituksenmukaista tuotanto- ja varastointitapaa. Lisäksi on tarpeen kehittää ketjun toimijoiden välisiä yhteistyömalleja perunan laadun varmistamiseksi.

Tuotannon jatkumisen eräänä keskeisinä edellytyksenä on se, että tuotannon taloudelliset toimintaedellytykset ovat kunnossa. Strategiassa korostetaan tarvetta etsiä keinoja, joiden avulla perunaa voidaan tuottaa markkinatietoisemmin niin, että tuotantopanos- ja tuotemarkkinat toimisivat aikaisempaa tasapainoisemmin ja kannustimet perunanviljelyyn tulisivat ensisijassa markkinoilta. Tukijärjestelmien tehtäväksi nähdään perunantuotannon yleisten toimintaedellytysten turvaaminen.

Yhdeksi tavoitteeksi nostettuun perunasektorin vastuullisuuteen sisältyy mm. hyvän viljelytavan noudattaminen ja maan kasvukunnosta huolehtiminen. Perunatutkimuksen ja -neuvonnan halutaan olevan suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja perunasektorin tarpeista lähtevää.

Ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategiaa on valmisteltu kolmessa alatyöryhmässä, joissa olivat edustettuina peruna-alan eri toimijat. Hallinnollisia keinoja pohtivaa ryhmää veti neuvotteleva virkamies Esa Hiiva maa- ja metsätalousministeriöstä, ”pellolta pöytään” –ryhmästä vastasi asiamies Antti LavonenMTK:sta ja tutkimusta ja neuvontaa pohtinutta ryhmää johti Paavo Kuisma Petlasta.