EU:n kasvinsuojeluaineasetuksen soveltaminen alkaa

EU:n kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen soveltaminen alkaa 14.6.2011. Kasvinsuojeluaineasetuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön korkeatasoinen suojelu sekä samalla turvata maatalouden kilpailukyky. Asetuksen tavoitteena on myös lisätä kasvinsuojeluaineiden vapaata liikkuvuutta sekä parantaa niiden saatavuutta jäsenvaltioissa.

Uusia elementtejä asetuksessa ovat tehoaineille asetetut hyväksymiskriteerit sekä kasvinsuojeluaineiden korvattavuusperiaate, jonka mukaan samaan käyttökohteeseen tarkoitettuja valmisteita verrataan toisiinsa ja terveydelle tai ympäristölle vaarallisempi voidaan jättää hyväksymättä.

Kasvinsuojeluaineasetuksen mukaan kasvinsuojeluaineita saa edelleen saattaa markkinoille ja käyttää vain, jos ne ja niiden sisältämät tehoaineet on asetuksen mukaisesti arvioitu ja hyväksytty. Arviointityön tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä EU:n jäsenvaltioiden työn helpottamiseksi yhteisö on jaettu asetuksessa kolmeen vyöhykkeeseen.

Suomi kuuluu pohjoiseen vyöhykkeeseen yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Baltian maiden kanssa. Vyöhykkeen sisällä yksi jäsenvaltio arvioi kasvinsuojeluaineen hyväksymishakemuksen kaikkien niiden maiden puolesta, joihin hakemus on jätetty. Arvioivan jäsenvaltion tehtyä päätöksen valmisteen hyväksyttävyydestä, muiden jäsenvaltioiden tulee lähtökohtaisesti hyväksyä päätös vastavuoroisesti.

EU:n erilaiset ympäristö- ja maatalousolot otetaan asetuksessa kuitenkin huomioon ja asetus antaa mahdollisuuden asettaa kasvinsuojeluaineiden käytölle kansallisia vaatimuksia tai riskinhallintatoimia, jotka johtuvat käyttöä koskevista paikallisista erityisolosuhteista.

Kasvinsuojeluaineen hyväksymisestä päättää Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka myös pitää rekisteriä hyväksytyistä valmisteista.

Ns. kasvinsuojeluaineasetuksella tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta. Uudella asetuksella korvataan nykyisin voimassa oleva kasvinsuojeluainedirektiivi (91/414/ETY).