Valtioneuvosto päätti eräistä vuoden 2010 tukitasoista

Valtioneuvosto vahvisti tänään Etelä-Suomen (tukialueet A ja B) maidon tuotantotuen, teurastetuista hiehoista maksettavan tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen viime vuoden tukitasot.

AB-alueella kasvihuoneiden tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen välistä määräraharajoitetta muutetaan. Puutarhatuotteiden varastointitukea lisätään 0,25 miljoonaa euroa ja vastaava summa vähennetään kasvihuoneiden tuesta. Muutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta vuoden 2020 kasvihuoneiden yksikkötuen tasoon. Puutarhatuotteiden varastointitukea voidaan vuonna 2010 maksaa enintään 1,24 miljoonaa euroa ja kasvihuonetuotannon tukea voidaan maksaa enintään 15,86 miljoonaa euroa. Varastointitukea maksetaan noin 250 tuensaajalle ja kasvihuonetukea noin 590 tuensaajalle.

Koska hyväksyttävien puutarhatuotteiden varastointituen hakemusten perusteella laskettu tukimenekki ylitti enimmäismäärän määrärahan siirron jälkeenkin, yksikkötukea on alennettava aiemmin päätetystä tasosta. Koneellisesti jäähdytettyjen varastojen tuki on 12,0 euroa/m3 ja muiden varastojen tuki 7,4 euroa/m3. Pohjoisen tuen alueella puutarhatuotteiden varastointituki voidaan maksaa aiemmin päätettyjen tukitasojen mukaisesti.

Täsmennyksiä nuoren viljelijän aloitustuen ja maatalouden investointituen ehtoihin

Valtioneuvosto hyväksyi tänään maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun asetuksen muutoksen. Muutoksella tarkennetaan eräitä nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytyksiä, joita koskeva sääntely on voinut rajoittaa nuorten viljelijöiden mahdollisuuksia yritystoimintaan. Tällaisia tilanteita on voinut syntyä esimerkiksi silloin, kun maataloutta halutaan harjoittaa yhteisömuotoisessa yrityksessä, maatila saadaan perintönä tai maatilalla on tarvetta tehdä investointeja suunniteltua sukupolvenvaihdosta edeltävinä vuosina.

Muutos yhtenäistää yhteisöjen ja luonnollisten henkilöiden asemaa aloitustuen saajina. Esimerkiksi aiemmin aloitustukea ei ole voitu myöntää, jos yritykselle tai sen osakkaalle on jo aikaisemmin myönnetty aloitustukea. Jatkossa aloitustuki voidaan pääsääntöisesti myöntää, jos yrityksen määräysvaltaa käyttävälle osakkaalle ei ole aiemmin myönnetty aloitustukea. Jatkossa myös luonnolliselle henkilölle myönnetty oikeus aloitustukeen voidaan siirtää yritykselle, kun kyseessä on tuettua toimintaa jatkamaan perustettu yhteisö, jossa tuen saanut luonnollinen henkilö käyttää määräysvaltaa. Tarkoitus on mahdollistaa toiminnan yhtiöittäminen.

Muutos on tehty myös tilanpidon aloittamisen ajankohdan tarkasteluun silloin, kun maatila on saatu perinnönjaossa, osituksessa tai testamentilla. Aiemmin aloittamisen on katsottu tapahtuneen hetkenä, jona perinnönjako, ositus tai testamentti saa lainvoiman. Jatkossa aloittaminen edellyttää myös tilan hallintaoikeuden saantia. Muutoksen tavoitteena on yhtenäistää tulevien tilanpidon jatkajien kohtelua siten, että mahdollisuus aloitustukeen ei riipu kiinteistön saannon lajista.

Aiemmin tilanpidon aloittamisen yhteydessä siirrettävään tuettuun lainaan liittyvä korkotuki tai -etuus on vähennetty aloitustuesta. Jatkossa aloitustuen korkotukea ei enää myönnetä kustannuksiin, joihin kohdistuu käyttämätöntä korkotukea. Tämän vuoksi siirtyvään lainaan sisältyvää käyttämätöntä tukea ei ole enää tarvetta ottaa huomioon aloitustuen enimmäismäärässä.

Maatilan investointituessa uudistetaan tiettyjen kotieläintalouden tuotannonalojen ja kasvihuonetuotannon yksikkökokovaatimuksia. Yksikkökokovaatimuksella tarkoitetaan eläinpaikkojen tai kasvihuonealan vähimmäismäärää, jota maatilan tuotantomahdollisuuksien on vastattava tuetun uudisrakentamis- tai laajennusinvestoinnin toteuduttua. Eläinpaikkojen vähimmäismäärää alennetaan emolehmien tuotannossa 80 paikasta 60 paikkaan ja lihasikojen tuotannossa 1 000 paikasta 900 paikkaan.

Asetusta sovelletaan aloitustuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka tulevat vireille 8.3.2011 tai sen jälkeen. Muuttuneita yksikkökokovaatimuksia sovelletaan investointituen seuraavan hakukierroksen alusta eli 15.4.2011 alkaen tuleviin hakemuksiin.