Mavi maksoi viime vuonna tukia yli kaksi miljardia euroa

Maaseutuvirasto maksoi erityyppisiä tukia yhteensä noin 2,1 miljardia euroa kalenterivuonna 2010. Eniten maksettiin viljelijätukia, noin 1,9 miljardia. Loppuosan summasta muodostivat rahoitustuet, hanketuet, markkinatuet ja muut tuet.

Euroopan unionin osuus maksetuista tuista oli noin 822,7 miljoonaa euroa. Kun Suomi sai vuonna 2010 EU:n budjetista tuloja noin 1,2 miljardia euroa, tästä summasta lähes 70 prosenttia kanavoitui valtiontalouteen Maaseutuviraston kautta. Maaseutuvirasto toimii tässä tehtävässä Suomessa EU:n maksajavirastona.

Maaseutuvirastolla oli tuensaajia viime vuonna 73 458. Näistä maatilojen määrä oli 65 715. Viljelijöille maksetut merkittävimmät tuet olivat suora tulotuki, ympäristötuki, luonnonhaittakorvaus (LFA) ja kansallinen tuki. EU:n kokonaan maksama suora tulotuki oli 525,5 miljoonaa ja Suomen maksama kansallinen tuki 573,7 miljoonaa euroa. Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus ovat EU:n ja Suomen yhteisesti rahoittamia.

Mavi julkistaa tukitiedot tiedonluovutuspyynnöllä

Maaseutuviraston rekisteritiedot ovat pääsääntöisesti julkisia maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmistä annetun lain mukaan. Tietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja henkilötietolakia.

Tiedot maksetuista tuista ovat saatavissa tekemällä tiedonluovutuspyyntö Maaseutuvirastoon verkkosivustolla olevalla lomakkeella. Pyyntö lähetetään sähköpostitse tai postitse Maaseutuvirastoon. Maaseutuviraston ratkaistua asian tiedot toimittaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. Tiedonluovutuksesta Tike perii oman hinnastonsa mukaisen maksun.

Tukitietojen nettihaku avataan uudelleen

Marraskuussa EU kehotti jäsenmaita sulkemaan EU-tukien hakupalvelut internetissä perustuen Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuun. Tuomioistuimen mukaan tukitietojen hakupalvelua koskevat EU-säädökset ovat pätemättömiä siltä osin kuin on kyse luonnollisten henkilöiden eli yksityishenkilöiden tietojen julkaisemisesta. Maaseutuvirasto sulki palvelun 12.11.2010. EU:n edellyttämät nettihakupalvelut olivat jäsenmaissa käytössä vuodesta 2008.

EU-komission uusien ohjeiden mukaan oikeushenkilöitä eli yrityksiä ja yhteisöjä koskevat tiedot on edelleen julkaistava. Ohjetta sovelletaan kaikkiin oikeushenkilöihin mukaan luettuna sellaiset, joiden nimestä voidaan tunnistaa luonnollisia henkilöitä. Maaseutuvirasto avaa uudistetun EU-tukitietojen hakupalvelun sivustollaan maaliskuun loppuun mennessä, kun määrätyt tiedot on poistettu.