Kansalliset tuet vuodelle 2011 on vahvistettu

Valtioneuvosto on vahvistanut Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan, perunantuotannon kansallisen tuen, sokerijuurikkaan kansallisen tuen ja mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen vuoden 2011 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot. Tukiratkaisusta saavutettiin yhteinen näkemys valtion ja tuottajajärjestöjen välillä marraskuun 2010 lopulla.

Pinta-alaperusteiset tuet ovat pääosin samantasoisia kuin vuonna 2010. Pohjoisen hehtaarituen tasoa korotettiin neljällä eurolla vuonna 2010 maksettuun tasoon nähden. Etelä-Suomen kansallisena tukena tukialueilla A ja B maksetaan kotieläintilan hehtaaritukia 36 euroa hehtaarilta ja Etelä-Suomen erikoiskasvitukea (tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset) 100 euroa hehtaarilta.

Kasvihuonetuki säilyy ennallaanPitkässä, yli seitsemän kuukauden viljelyssä kasvihuonetuotannon tuki on koko tuotantoa kohti laskettuna Etelä-Suomessa 11,4 euroa/m2 ja pohjoisen tuen alueella 11,7 euroa/m2. Lyhyen (2–7 kk) viljelyssä tukitasot ovat vastaavasti 4,4 euroa/m2 ja 4,7 euroa/m2. Tukitasot ovat samat kuin vuonna 2010.

Perunantuotannon kansallista tukea voidaan maksaa koko maassa enintään 303 euroa hehtaarilta. Tukea voidaan lisäksi korottaa 118 euroa hehtaarilta viljelyalalta, jolta viljelijä on tehnyt kirjallisen viljelysopimuksen perunan markkinoinnista.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella voidaan maksaa korotettua tukea. Perunantuotannon kansallista tukea voidaan maksaa vielä vuonna 2011, jonka jälkeen järjestelmä päättyy. Syynä tähän on se, että peruna tuli vuonna 2008 mukaan maatalouden yhteisten markkinajärjestelyjen valtiontukisääntöihin, jolloin lähtökohtaisesti kansalliset tuotekohtaiset tuet eivät ole mahdollisia. Samassa yhteydessä päätettiin kuitenkin 31.12.2011 päättyvästä siirtymäajasta, jonka ajan on mahdollista jatkaa olemassa olevia kansallisia tukijärjestelmiä.

Mehiläispesälle pari kymppiä

Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella enintään 350 euroa hehtaarilta.

Mehiläistalouden pesäkohtaista tukea maksetaan viime vuoden tapaan 21,50 euroa mehiläisyhteiskuntaa kohti. Tukea arvioidaan maksettavan noin 23 000 mehiläisyhteiskunnalle.

Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa jatkuu pääosin samanlaisena kuin viime vuonna. Perusosaa maksetaan enintään 20 euroa/hehtaari A, B, ja C1 tukialueilla ja enintään 25 euroa/hehtaari C2-C4 tukialueilla. Lisäksi luonnonhaittakorvauksen kansalliseen lisäosaan oikeutettujen kotieläintilojen peltoalalle maksetaan korotuksena enintään 80 euroa/hehtaari.

Kotieläintalouden tuet maksetaan Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B) Etelä-Suomen kansallisena tukena ja Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueet) pohjoisena tukena. Etelä-Suomen kansalliset tuet maksetaan komission päätöksen maksuvaltuuksien mukaisesti. Osa Etelä-Suomen kotieläintalouden tuesta maksetaan kotieläintalouden hehtaaritukena. Kotieläintalouden tuet, eräitä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, maksetaan samantasoisina kuin vuonna 2010.

Kotieläintalouden tuotantosidonnaisissa eläinyksikkötuissa otetaan käyttöön pohjoisen tuen tilakohtainen porrastus. Tukea maksetaan nykyiseen tapaan C1- ja C2-alueilla 700, C2p-alueella 500, C3-alueella 300 ja C4-alueella 225 eläinyksikköön saakka. Näiden rajoitteiden ylittävän eläinyksikkömäärän perusteella tukea maksetaan 75 prosenttia muutoin maksettavasta tuesta.

Etelä-Suomen kansallista tukea arvioidaan maksettavan noin 9 000 tilalle ja pohjoista tukea lähes 35 000 tilalle. Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa maksetaan lähes kaikille peltoviljelyä harjoittaville tiloille. Perunantuotannon kansallista tukea arvioidaan maksettavan noin 1 900 tilalle.