Marjanviljelijät: Ulkomaisten poimijoiden verotusta kohtuullistettava

Hedelmän- ja Marjanviljelijäinliitto ja Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ovat jättäneet pääministeri Mari Kiviniemelle kirjelmän, jossa järjestöt esittävät ulkomaalaisen työvoiman maksaman lähdeveron verovapaan osuuden korottamista vastaamaan tapahtunutta palkkakehitystä.

Ulkomaalaiset työntekijät ansaitsevat tällä hetkellä lähdeverovapaana palkkana 17 € /vrk oleskelupäivää kohden, eli 510 €/kk. Ylimenevästä palkasta pidätetään lähdeveroa peräti 35 %. Lisäksi heiltä peritään TyEL-työeläkemaksua 4,5 % ja työttömyysvakuutusmaksua 0,4 %.

Nykyinen verovapaa osuus on ollut voimassa jo vuodesta 1995, jolloin se oli 100 mk eli n. 17 €. Vuonna 2006 voimaan tullut lähdeverouudistus laajensi verovapaushuojennuksen koskemaan myös yli 25-vuotiaita kausityöntekijöitä, kun aiemmin se koski vain alle 25-vuotiaita opiskelijoita. Verovapausraja ei ole muuttunut 17 eurosta sitten vuoden 1995.

Palkkaindeksin mukaan vuoden 1995 verovapaan osuuden määrän 17 €/vrk tulisi nyt olla 27 €/vrk, jotta se vastaisi palkkojen yleistä kehittymistä.

Ulkomaalaiset kausityöntekijät kokevat menettelyn kohtuuttomaksi. Heidän verotuksensa on tiukempi varsinkin silloin, kun päiväansio muodostuu korkeammaksi kuin vastaavaa työtä tekevien suomalaisten kausityöntekijöiden.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäinliitto ja Suonenjoen marjanviljelijäin yhdistys esittävät, että valtioneuvosto ryhtyisi pikaisesti toimenpiteisiin, jotta ulkomaalaisen työvoiman lähdeveron verovapaa osuus lyhytkestoisissa puutarhatöissä korotettaisiin 27 euroon oleskelupäivää kohti, eli 810 €/kk. Samalla tulisi verovapaan osuuden määrä sitoa palkkaindeksiin, jotta se seuraisi jatkossa alan palkkakehitystä.

Marjanviljely on tärkeä marjatilayrittäjien tulolähde ja merkittävä tekijä maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. Suomen luonnonolosuhteet ovat valoisine öineen erityisen sopivat marjaelinkeinolle. Kausityövoiman saatavuus onkin turvattava verosäädöksiä korjaamalla.

Marjanviljelijät pelkäävät, että Suomen nykyinen korkea lähdevero johtaa siihen, että työvoimaa siirtyy yhä enemmän maihin, joissa on lievempi verokohtelu.