Apua ulkomaisen työvoiman rekrytointiin

Itäsuomalaiset työnantajat kokevat ulkomaisten työntekijöiden rekrytointiprosessin haasteellisena. Työnantajat toivoisivat helpotusta mm. käytännön luvanhankintaprosesseihin sekä työntekijöiden harjoittelujärjestelmän kehittämistä.

Ulkomaisen työvoiman rekrytointia ja sen haasteita on tutkittu Itä-Suomen työnantajien näkökulmasta osana ESR -rahoitteista M14-hanketta. M14-hankkeen tavoitteena on edistää Itä-Suomen aktiivisuutta ja vetovoimaisuutta työperusteisen maahanmuuton alueena. Tutkimuksen on toteuttanut Net Effect Oy.

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuoda esiin työnantajien kannalta konkreettisia kehittämistarpeita, joita toteuttamalla viranomaiset voivat tukea alueen yrityksiä ulkomaisen työvoiman hankinnassa. Tutkimuksessa on haastateltu 30 itäsuomalaista työnantajaa.

Nyt on oikea aika kehittää rekrytointiin liittyviä palveluja

Koska ulkomailta rekrytointi on työnantajille usein raskas prosessi, työperusteisen maahanmuuton edistämiseen liittyvät toimet eivät näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella olevan uhka suomalaisen työvoiman työllistymiselle taantuman aikana. Työperusteista maahanmuuttoa edistäviä toimia olisi syytä jatkaa, sillä työnantajat uskovat muutaman vuoden takaisen työvoimapulan palaavan. Nykyhetki nähdään hyvänä ajankohtana kehittää rekrytointiin liittyviä palveluita.

Ongelmana työnantajat näkevät rajojen takaa rekrytoidessa sen, että ulkomaisen työntekijän osaamista on vaikea todentaa pelkästään todistusten perusteella. Tältä osin harjoittelujärjestelmän kehittäminen sekä oppilaitosten ja Työ- ja elinkeinotoimistojen välisen yhteistyön tehostaminen koetaan hyödylliseksi.

Työnantajat eivät näe tarvetta kokonaan uusille rekrytointikanaville tai palveluille. Sen sijaan tietämys nykyisin tarjolla olevista viranomaispalveluista on heikko.

Viranomaisvalvonnan määrä nähdään sopivana, mutta käytännön luvanhankintaprosessia ja muuta viranomaisasiointia toivottiin tehtävän helpommaksi. Tällä hetkellä monen työnantajan aika hupenee eri viranomaistahoilla asioidessa.

Tulokset osoittavat myös, että ulkomaalaisten työntekijöiden perehdyttäminen vaatii työnantajilta paljon resursseja, eikä varsinkaan pienillä yrityksillä ole välttämättä mahdollisuuksia järjestää tarvittavia perehdyttämis- tai sopeuttamistoimia. Tähän ongelmaan voitaisiin vastata luomalla yhteinen tietopaketti sekä koulutusta niin työnantajille kuin työntekijöillekin.

Tutkimuksen tulokset, sekä juuri avattu Työlinjan venäjänkielinen tukisivusto trud.fi esiteltiin keskiviikkona 19.5.2010 Etelä-Savon ELY-keskuksessa Mikkelissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Työlinjan venäjänkielisen neuvontapalvelun tukisivusto avattu

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyskeskuksen Työlinjan venäjänkielisen neuvontapalvelun tukisivusto www.trud.fi on avattu.Sivusto toimii neuvontapalvelun kokonaisuuden informatiivisena kanavana ja tukee työvoimapalveluasioissa sekä Suomessa asuvia että Suomeen muuttoa harkitsevia venäjänkielisiä työnhakijoita ja työnantajia.

Nettisivut, puhelin- ja sähköposti toimivat myös tukipalveluna suomalaisille työnantajille ja viranomaisille mm. työntekijän oleskelulupa- ja viisumiasioissa. Venäjänkielisen neuvontapalvelun puhelin- ja sähköposti Työlinjan yhteydessä aloittivat toimintansa 1.7.2009. Neuvontapalvelu erikoistuu työvoimapalveluihin liittyviin erityiskysymyksiin ja toimi valtakunnallisena palveluna, palvelukielet ovat suomi ja venäjä.

Linkki: Venäjänkielisen työvoimapalvelun tukisivusta