Opas ulkomaalaisen työntekijän perehdyttämiseen

TTS:n raportteja ja oppaita -sarjassa on julkaistu uusi opas puutarha- ja maatiloille. Se käsittelee ulkomaalaisten työntekijöiden perehdyttämistä, mikä varmistaa työn sujumisen. Suomalaisilla puutarha- ja maatiloilla työskentelee vuosittain yli 14 000 ulkomaalaista työntekijää. Ulkomaisen työvoiman ja erityisesti kausityöntekijöiden palkkaaminen tuo haasteita työvoiman johtamiselle sekä nopealle ja tehokkaalle työtehtäviin perehdyttämiselle.

Opas on tarkoitettu tietolähteeksi erityisesti niille puutarha- ja maatalousyrittäjille, jotka ovat palkanneet tai suunnittelevat palkkaavansa ulkomaista työvoimaa. Se on hyödyllinen myös rekrytoitaessa kotimaisia työntekijöitä.

Työntekijöiden perehdytys on jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Sen avulla helpotetaan uusien työntekijöiden sopeutumista työpaikkaan ja työyhteisöön ja luodaan edellytykset turvalliseen ja tuloksekkaaseen työskentelyyn. Perehdytys ja työnopastus kannattaakin nähdä investointeina, joilla parannetaan tuotannon tehoa ja laatua, lisätään henkilöstön osaamista, tuetaan työssä jaksamista ja vähennetään poissaoloja ja työtapaturmia. Yrittäjien ja työntekijöiden saavuttamien etujen lisäksi opas edistää yhteiskunnan asettamia työvoiman tasavertaista kohtelua koskevia tavoitteita.

Oppaassa edetään perehdytyksen suunnittelun ja rekrytointiin liittyvien asioiden kautta varsinaiseen perehdyttämiseen, työkohtaiseen työnopastukseen ja perehdyttämisen seurantaan. Siinä käsitellään myös eri kulttuurien kohtaamista työpaikalla, perehdyttämiseen liittyvää lainsäädäntöä, työntekijöiden sosiaaliturvaa ja verotusta, työterveyshuollon järjestämistä sekä asumisen ja vapaa-ajan järjestelyjä. Oppaassa on lisäksi hyödyllisiä esimerkkejä työnjohdon menettelytavoista puutarha- ja maatiloilla.

Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), TTS tutkimus (Työtehoseura), Maa- ja metsäta¬loustuottajain Keskusliitto MTK ja Työterveyslaitos (TTL). Opas toteutettiin Työsuojelurahaston rahoituksella. Oppaan tuottaminen oli osa MTT:n Mahdollisuuksien maaseutu – tutkimusohjelmaa, joka edistää maaseudun elinvoimaisuutta monitieteisen tutkimuksen avulla.

Opas on vapaasti ladattavissa pdf-tiedostona TTS:n kotisivuilla osoitteessa http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tr43.pdf. Linkki oppaan lukemiseen on alla.

Työntekijöiden perehdyttäminenja työnopastus puutarha- jamaataloustuotannossa

Painettua opasta on saatavissa TTS:n verkkokaupasta osoitteesta www.ttskauppa.fi ja rajoitetusti muilta oppaan tuottamiseen osallistuneilta organisaatioilta.

Mattila, T., Sinisalo, A. & Lätti, M. (toim.) 2010. Vierastyövoiman perehdyttäminen puutarha- ja maataloustuotannossa. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43. 94 s