Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen hakuperusteet vuodelle 2010

Ympäristötuen vaikuttavuutta tehostetaan vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta lisäävien erityistukisopimusten ja ei-tuotannollisten investointien kautta. Tänä vuonna viljelijät voivat hakea kaikkia erityistukisopimuksia. Valtioneuvosto hyväksyi 18.3.2010 asetuksen luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvointituen ja ei-tuotannollisten investointien hakemisesta vuonna 2010.

Hyväksytyn asetuksen nojalla viljelijän on mahdollista antaa tänä vuonna myös uusi sitoumus luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä tai eläinten hyvinvoinnin tuesta. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sitoumukseen sisällytettävän peltoalan on oltava kyseisessä tuessa tukikelpoista. Ei-tuotannollisten investointien tukea voi hakea monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen tai arvokkaiden perinnebiotooppien aitaamiseen ja alkuraivaukseen. Tukijärjestelmät sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013.

Luonnonhaittakorvausta tai ympäristötukea koskeviin sitoumuksiin voi hakea tukikelpoisiksi eräitä uusia peltoaloja. Tällaisia ovat vuoden 2002 jälkeen maatalouden luopumisjärjestelmien viljelmättömyyssitoumuksista vapautuneet viljelykelpoiset peltoalat ja pienet, enintään 0,05 hehtaarin suuruiset peruslohkojen lisäykset. Tukikelpoisuutta voi hakea lisäksi vuoden 2003 pinta-alatukien haussa tai sen jälkeen tukikelvottomiksi joutuneille lohkoille. Sellainen luonnonhaittakorvaukseen ja ympäristötukeen sitoutumaton viljelijä, joka on vuonna 2005 tai sen jälkeen alle 40-vuotiaana saanut haltuunsa tilan, joka ei ole ollut mukana luonnonhaittakorvauksessa ja ympäristötuessa, voi tänä vuonna sitoumuksen antamisen yhteydessä hakea tukikelpoiseksi kyseisen tilan pellot ja muut vuonna 2009 pinta-alatukien haussa ilmoittamansa tukekelvottomat lohkot. Myös yli 65-vuotiailta viljelijöiltä tulevia peltoaloja ja uusjakotoimituksissa saatuja aloja voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi.

Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen tukikelpoinen ala lisääntyy näillä ratkaisuilla enintään noin 10 000 hehtaarilla. Tukikelvottomia lohkoja jää vielä noin 65 000 hehtaaria.

Asetuksessa määritellään ne maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset, joita voidaan hakea vuonna 2010. Haettavina ovat kaikki erityistukisopimukset eli suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito, monivaikutteisen kosteikon hoito, pohjavesialueiden peltoviljely, luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukainen kotieläintuotanto, perinnebiotooppien hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, alkuperäisrotujen kasvattaminen ja alkuperäiskasvien viljely sekä valumavesien käsittelymenetelmät.

Sopimusta voi hakea myös ravinnekuormituksen tehostettuun vähentämiseen, lietelannan sijoittamiseen peltoon sekä turvepeltojen pitkäaikaiseen nurmiviljelyyn. Haku koskee sekä kokonaan uusia sopimuksia että uuden sopimuksen hakemista päättyvän sopimuksen tilalle.

Rekisteröityjen yhdistysten on mahdollista hakea erityistukisopimusta monivaikutteisen kosteikon hoidosta, perinnebiotoopin hoidosta tai luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä. Myös vastaavat ei-tuotannollisten investointien tuen kohteet ovat yhdistysten haettavissa.

Luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskeviin sopimuksiin on mahdollista hakea uusia peltoaloja tai, jos lisäpeltoala on huomattava, uutta aiemman luomusopimuksen korvaavaa sopimusta.