Byrokratiatyöryhmä jätti selvityksensä

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan asettama työryhmä jätti 17.12.2009 selvityksen siitä, miten maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hakuprosessin hallinnollista taakkaa voitaisiin keventää. Puutarha-Sanomat on kirjoittanut useita kertoja siitä, kuinka kotikutoinen ja EU:n byrokratia jähmettää hanketoimintaa ja EU-rahat menettävät siten tehonsa yritystoiminnan kehittämisessä.

Keskeisimpiä ongelmakohtia menettelyissä ovat olleet tukimuotojen erillisyys, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulutus- ja kehittämishankkeen erottelu toisistaan on käytännössä hankalaa, käsittelyaikojen pituus, muutospäätösten määrä, kustannuslajien tiukkuus, kuittikopioiden vaatimiseen liittyvät ongelmat sekä yleiskustannusten määrittämiseen liittyvät epäselvyydet.

Ratkaisuesityksissä työryhmä ehdottaa muun muassa joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisäämistä maaseutuohjelman toimeenpanossa. Tukijärjestelmien tulisi olla niin joustavia, että ne soveltuisivat hyvin erilaisten maaseutuhankkeiden ja -yritysten tarpeisiin, joiden toteutuminen viime kädessä ratkaisee koko maaseutuohjelman onnistumisen. Toimeenpanossa tulisi olla tärkeimmässä asemassa maaseudun kehittämiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuus.

Työryhmä ehdottaa mahdollisuutta lisätä eri tukimuotojen toteuttamista samassa hankkeessa, hakemuksien käsittelyssä pakollisena vaadittavien liitteiden määrän karsimista, päätös- ja hakulomakkeiden sekä yleiskustannusmenettelyn yksinkertaistamista sekä toimintaryhmien työn helpottamista.

Toimintaryhmille ehdotetaan mm. selailuoikeutta HANKE2007 –tietojärjestelmään ja kustannusten jaksottamista nykyistä joustavammin toimintarahasta toiseen siirryttäessä. Muutosten toteuttaminen helpottaisi myös sähköisen asioinnin kehittämistä. Selvityksessä esitetään myös EU-säädöksiin vaikuttamista mm. siten, että hanketoimintaan erittäin huonosti sopivat säädökset poistettaisiin tulevalla ohjelmakaudella, esimerkkinä nk. kolmen prosentin sanktiosääntö.

Säädöksiä ja ohjeita laadittaessa sekä tietojärjestelmiä kehitettäessä vuoropuhelun lisääminen TE-keskusten, Maaseutuviraston ja maa- ja metsätalousministeriön sekä sidosryhmien kesken on työryhmän mielestä tärkeää koko hallintoketjun mahdollisimman asiakaslähtöisen toiminnan edistämiseksi. Samoin eri viranomaisten sisäisiä prosesseja tulisi kehittää asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi.

Työryhmä odottaa ratkaisuehdotusten toimeenpanemista ja niiden edistymisen seuraamista varten ryhdyttävän käytännön toimiin välittömästi sekä maa- ja metsätalousministeriössä ja Maaseutuvirastossa että aluehallinnossa. Monet ratkaisuehdotuksista ovat toimeenpantavissa vuoden 2010 aikana. Työryhmän ryhmän puheenjohtaja toimi vastuualueen päällikkö Kari Kivikko Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksesta.

Puutarha-Sanomat –lehti on kiinnittänyt hankebyrokratiaan huomiota useissa kirjoituksissa. Katso lehden digitaalisista näköispainoksista ministeri Sirkka-Liisa Anttilan haastattelu (nro 2/2009)

ja karjalohjalaisen Jorma Jaakkolan ja virkansa menettäneen TE-keskuksen osastopäällikkö Olavi Niemisen haastattelu. Niemisen virhe oli, että hän pyrki toimimaan järkevästi ymmärtäen käytännön yritystoimintaa. (nro 10/2009)