Maatilojen energiaohjelma käynnistyy

Maatilojen energiansäästöä pyritään edistämään vapaaehtoisin energiansäästösopimuksin. Maatilojen energiaohjelman avulla on tarkoitus edistää tilojen kannattavuutta sekä täyttää maataloussektorin osalta EU:n ja Suomen asettamia energiansäästötavoitteita. Ohjelma tarjoaa tiloille monipuolisia palveluja energiansäästön ja energiatehokkuuden edistämisen tueksi.

Maatilojen energiaohjelmaa valmistelleen työryhmän esittämän mallin mukaan ohjelman toteutuksen pääpiirteet kirjataan maa- ja metsätalousministeriön ja valtakunnallisten tuottajajärjestöjen välille solmittavaan toimialasopimukseen.
– Sopimus on tarkoitus solmia syksyn 2009 kuluessa, kertoo työryhmän puheenjohtaja ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola.

Reskolan mukaan loppuvuodesta 2009 on tarkoitus käynnistää tilojen liittyminen ohjelmaan ja tilakohtaisten energiasuunnitelmien teko.
– Yksittäinen tila liittyy ohjelmaan palauttamalla työ- ja elinkeinokeskukseen liittymislomakkeen. Liittyessään ohjelmaan tila sitoutuu mahdollisuuksiensa mukaan edistämään toiminnassaan ja investoinneissaan energiansäästö- ja energiatehokkuusasioita.

Energiasuunnitelmalla säästöjä

– Maatilojen energiaohjelmaan tavoitellaan mukaan tilajoukkoa, jonka yhteenlaskettu energiankulutus on 80 prosenttia maataloussektorin kokonaiskulutuksesta. Tavoitteena on tarjota niin monipuolinen palvelupaketti, että kaikenkokoiset ja -tyyppiset maa- ja puutarhatilat voivat saada hyötyä ohjelmaan liittymisestä, lupaa Reskola.

Näkyvin energiaohjelman tiloille tarjoamista palveluista on mahdollisuus teettää energia-asioihin erikoistuneella neuvojalla maatilan energiasuunnitelma, jossa käydään läpi tilan energiansäästökohteet. Samalla arvioidaan mahdollisuudet uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämiseen. Suunnitelmaan listataan mahdollisia toimenpiteitä, joita tila sitten lähtee toteuttamaan resurssiensa mukaan.

Energiankäytöltään pienimmillä tiloilla on neuvojakäynnin sijasta mahdollista tehdä omatoiminen säästömahdollisuuksien arviointi erityisten tarkastuslistojen avulla. Suurimmille tiloille on taas tulossa energiasuunnitelman vaihtoehdoksi tai täydentäjäksi laajempi energiakatselmus. Sekä suunnitelman että katselmuksen tekoa on tarkoitus tukea valtion varoin.

Ohjelman toteutukseen osallistuu useita tahoja. Ohjelman koordinaattori hoitaa ohjelman käytännön tehtäviä, esimerkiksi toimittaa osallistuvien tilojen käyttöön energiankäytön tehostamiseen liittyviä materiaaleja ja palveluja. Koordinaattorin rooliin on kaavailtu energiansäästöasioihin erikoistunutta Motiva Oy:tä.

Viranomaistoiminnoista kuten liittyjärekisterin ylläpidosta sekä suunnitelmien ja katselmusten tekoon liittyvien tukien haku- ja maksatusprosessista ovat vastuussa Maaseutuvirasto ja TE -keskukset. Käytännön neuvontatyöstä, esimerkiksi suunnitelmien teosta, vastaavat neuvontajärjestöt, ja valtakunnalliset tuottajajärjestöt osallistuvat puolestaan tiedotukseen ja ohjelman markkinointiin tiloille.

Energianeuvojien koulutukset käynnissä

Ohjelman käytännön toiminta lähtee liikkeelle viikolla 39, kun ensimmäinen maatilan energiasuunnitelmien laatimiseen auktorisoiva menetelmäkoulutus pidetään Helsingissä. Tilaisuuteen on ilmoittautunut lähes sata energia-alan asiantuntijaa. Seuraava kurssi on suunniteltu pidettäväksi vuoden 2010 alussa.

Menetelmäkoulutuksen lisäksi laatijaksi hyväksyttävällä tulee olla riittävä pohjakoulutus ja asiantuntemus maatilan energianhallinnasta. Henkilö voi toimia maatilojen energiasuunnitelman laatijana saatuaan Maaseutuvirastolta kirjallisen päätöksen hyväksynnästä. Kaikki energiasuunnitelman laatijoiksi hyväksytyt julkaistaan Maaseutuviraston internet-sivuilla listauksena. Listauksesta viljelijä voi valita maatilalleen energiasuunnitelman laatijan. Maatilan energiasuunnitelman laatijaksi hyväksymistä haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella nro 441. Lomake löytyy internet-osoitteesta http://lomake.mmm.fi

Varsinainen energiasuunnitelmien teko tiloilla voidaan aloittaa sitten, kun energiaohjelmaan liittymiseen ja suunnitelmatukien maksuun liittyvät viranomaisjärjestelmät ovat valmistuneet. Tavoitteena on päästä tilakohtaisten suunnitelmien tekoon syksyn 2009 aikana.