Puutarhatalouden kannattavuus on kuralla

Maa- ja puutarhatalouden kannattavuus heikkenee vuonna 2009 edellisvuoteen jaerityisesti vuoteen 2007 verrattuna. Kannattavuuskertoimen ennustetaan jäävän0,48:aan, kun se vuonna 2007 oli 0,64. Yrittäjätulo pienenee samalla aikavälillä21 prosenttia 27 700 eurosta 21 600 euroon. Puutarhatalouden kannattavuuskerroin on vain 0,29, mikä on lähes puolet heikompi kuin maatalouden.

– Tuottajahintojen merkittävästä laskusta huolimatta kannattavuus säilyy vuonna2009 lähes vuoden 2008 tasolla, koska lannoitteiden, rehujen ja polttoaineidenhinnat alenevat, toteaa ennusteet laatinut MTT:n tutkija Jukka Tauriainen.

Tiedot ilmenevät MTT:n taloustutkimuksen laskemista kannattavuuskirjanpidonennustetuloksista ja ovat nähtävissä Taloustohtori-verkkosivustolla.

Kustannusten aleneminen kompensoi myyntituottojen laskua

Maa- ja puutarhatalouden myyntituotot alenevat vuonna 2009 tuottajahintojenlaskun myötä 10 prosentilla edellisvuodesta 76 700 euroon yritystä kohti.Maataloustuet alenevat kahdella prosentilla. Myyntituottojen ja tukien summanasaatava kokonaistuotto alenee 7 prosentilla 122 000 euroon. Kustannuksetpienenevät 8 prosenttia 100 300 euroon. Kustannuksia alentavat erityisestilannoitteiden, ostorehujen ja polttoaineiden halpeneminen. Yrittäjätuloa jääkustannusten vähentämisen jälkeen 21 600 euroa, mikä on yhden prosentinedellisvuotista vähemmän.

Kun yrittäjätulosta vähennetään yrittäjäperheen työstä 13,2 eurontuntipalkkatavoitteen mukaan laskettu palkkavaatimuskustannus sekä yrityksenomasta pääomasta 5 prosentin korkotavoitteen mukaan laskettukorkovaatimuskustannus, saadaan yrittäjänvoitto, joka on negatiivinen, -23 100euroa.

Kannattavuudessa ei suurta eroa edellisvuoteen

Tänä vuonna maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin alenee 0,5:stä0,48:aan. Yrittäjä saavuttaa 48 prosenttia tuntipalkka- ja korkotavoitteistaansaaden 6,3 euron tuntipalkan ja 2,4 prosentin koron yritykseen sijoittamalleenomalle pääomalle. Viljanviljelyn, muun kasvinviljelyn, lypsykarjatalouden jamuun nautakarjatalouden kannattavuuskertoimet ovat 0,45:n ja 0,53:n välillä.Sikatalouden kannattavuuskerroin on 0,78 ja puutarhatalouden 0,29.

Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo yrittäjäperheenpalkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Kokonaispääomantuottoprosentti on negatiivinen, -2 prosenttia.

Kannattavuus heikkenee vuoteen 2008 verrattuna eniten viljanviljelyssä. Vaikkaviljasadon ennustetaan tänä vuonna olevan edellisvuotta suurempi, viljan hinnatjäänevät selvästi viimevuotista alhaisemmiksi. Maidon tuottajahinta on vuonna2009 alentunut selvästi edellisvuodesta, mitä kustannusten aleneminenkaan eikompensoi. Tämän vuoksi myös maidontuotannon kannattavuus alenee. Sikataloudenkannattavuutta parantaa erityisesti rehujen halpeneminen.

Tukialueittaiset kannattavuuserot tasoittuvat entisestään ja kannattavuudenheikkenemisestä huolimatta Etelä-Suomen A-tukialueen kannattavuus jääkorkeimmaksi ja Pohjois-Suomen C4-tukialueen alhaisimmaksi.

Yrityksiä, joilla yrittäjätuloa ei muodostu ollenkaan, eli kannattavuuskerroinjää alle nollan, on 23 prosenttia yrityksistä. Vuonna 2008 vastaava luku oli 25prosenttia. Kannattavuustavoitteen saavuttaa 16 prosenttia yrityksistäedellisvuoden 20 prosentin sijaan.

Tulokset taloustohtorissa

Tiedot perustuvat MTT:n taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpidon tuloksiin,jotka ovat nähtävissä MTT:n Taloustohtori-verkkosivustolla maa- japuutarhatalous-verkkopalvelussa (www.mtt.fi/taloustohtori). Tulokset ovat 930kirjanpitotilan painotettuja keskiarvoja, jolloin ne ovat yleistettävissäkuvaamaan Suomen 39 600 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiätuloksia.