Maatilojen energiaohjelman esitykset ovat valmistuneet

Maatilojen energiaohjelman toimeenpanoa valmisteleva työryhmä luovutti loppuraporttinsa ministeri Anttilalle 1.7.2009. Työryhmä esittää, että maataloussektorilla valittaisiin energiatehokkuuden edistämistyön perustaksi vapaaehtoisiin energiansäästösopimuksiin perustuva malli. Vapaaehtoisilla sopimuksilla on saavutettu hyviä tuloksia myös muilla elinkeinosektoreilla.

Työryhmän puheenjohtaja ylitarkastaja Veli-Pekka Reskolan mukaan maatilojen energiaohjelmaan tavoitellaan mukaan tilajoukkoa, jonka yhteenlaskettu energiankulutus on 80 % maataloussektorin kokonaiskulutuksesta.

– Ohjelman onnistumisen tärkein edellytys on tarjota ohjelman avulla niin monipuolinen palvelupaketti, että kaikenkokoiset ja -tyyppiset maa- ja puutarhatilat voivat saada hyötyä ohjelmaan liittymisestä, toteaa Reskola.

– Alkuvaiheessa maatilat hyötyvät energiaohjelman tarjoamista tuetuista energiasuunnitelma- ja katselmuspalveluista ja myöhemmin hyödyt näkyvät toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden kautta tuotannon kannattavuuden parantumisena.– Työryhmän esityksen mukaan tulisi etsiä mahdollisuuksia kohdistaa ohjelmaan liittyneille tiloille etuja esimerkiksi investointitukijärjestelmien kautta.

Työryhmä esittää, että ohjelmaa koskeva toimialasopimus maa- ja metsätalousministeriön sekä alan tuottajajärjestöjen välillä allekirjoitettaisiin syksyllä 2009. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen loppuvuodesta 2009 on tarkoitus käynnistää tilojen liittyminen ohjelmaan sekä tilakohtaisten energiasuunnitelmien teko. Näitä laajempien tilakohtaisten energiakatselmusten toteutuksen on suunniteltu alkavan myöhemmin.

Työryhmä esittää, että ohjelman rahoitus hoidettaisiin ensisijaisesti kansallisin varoin. Tarvittaessa selvitetään rahoitusmahdollisuudet Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman kautta.

Työryhmässä oli mukana edustajia tuottajajärjestöistä, neuvontajärjestöistä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Maaseutuvirastosta, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta Tikestä, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksesta sekä Motiva Oy:sta