Finfoodin toimintaa on arvioitu

Finfood – Suomen Ruokatieto ry:n toiminta on arvioitu. Finfood on merkittävin maa- ja metsätalousministeriön myöntämän menekinedistämistuen saaja. Järjestö haluttiin arvioida, koska toimintaympäristö on muuttunut.

Menekinedistämistuen haku on ollut vuodesta 2003 lähtien mahdollista muillekin kuin Finfoodille ja Kotimaisille kasviksille. Lisäksi EU:n valtiontuen suuntaviivat ovat muuttuneet vuodesta 2007 alkaen.

Arvioijan mukaan Finfoodin toimintaa vaikeuttaa ristiriita yritysten tarpeiden ja uuden valtionapuja koskevan valtioneuvoston asetuksen välillä. Jako valtiontuella ja muulla rahoituksella tehtävän työn välillä aiheuttaa epäselvyyksiä. Rahoituksen lyhytjänteisyys puolestaan lisää tehottomuutta ja epävarmuutta. Arvioija esittää raportissaan eri vaihtoehtoja toiminnan organisoimiseksi.

Tarkastelussa katsottiin Finfoodin roolia ja asemointia myös suhteessa muihin maatalous- ja elintarvikealalla toimiviin tai niihin vaikuttaviin asiantuntija- ja viestintäorganisaatioihin, kuten Finpro ja FPB (=Finland Promotion Board), valtioneuvoston kuluttajapoliittiseen ohjelmaan (KULPO) ja Sitran elintarvike- ja ravitsemusohjelmaan (ERA).

Arvioinnin tavoitteena oli saada kuva kansallisesti rahoitetun menekinedistämistoiminnan vaikuttavuudesta. Lisäksi tavoitteena oli saada arvio siitä, onko toiminta ollut tarkoituksenmukaista ja tehokasta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, määrärahoihin ja työpanokseen. Tavoitteena oli myös saada ehdotuksia toiminnan ja sen ohjauksen kehittämisestä vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Arvioinnin tulokset antavat suuntaviivoja koko menekinedistämisjärjestelmän kehittämiseen. Arviointi koski vuosia 2007 ja 2008. Se toteutettiin marraskuusta 2008 toukokuuhun 2009.