Elinkeinosuunnitelmia tuetaan

Valtioneuvosto on antanut asetuksen elinkeinosuunnitelmatuesta. Asetuksen mukaan maatalousyrittäjä voi hakea tuettua elinkeinosuunnitelmaa. Tuki myönnetään ja maksetaan elinkeinosuunnitelman laatijalle.

Elinkeinosuunnitelman laatiminen on EU:n asettama edellytys nuorten viljelijöiden aloitustuen myöntämiselle. Kansallisesti vaatimus on laajennettu koskemaan myös tiettyjä investointeja.

Tuetun elinkeinosuunnitelman voi saada maatalousyrittäjä, joka suunnittelee maatalouden tuotantosuunnan muutosta, investointia tai tilanpidon aloittamista, jota koskevan tuen hakeminen edellyttää elinkeinosuunnitelmaa. Tuettuun elinkeinosuunnitelmaan ovat oikeutettuja myös maatalousyrittäjät, jotka lopulta luopuvat investointihankkeesta, eivät hae maatalouden rakennetukea tai joiden kohdalla myöhemmin todetaan, että rakennetukea ei voidakaan myöntää. Tuetun elinkeinosuunnitelman saamiseksi on täytettävä rakennetukilain mukaiset tuen saajan ikää ja ammattitaitoa koskevat vaatimukset.

Ohjelmakaudella 2008 – 2013 maatalousyrittäjä voi saada tuetun elinkeinosuunnitelman yhden kerran tilanpidon aloittamiseen, yhden kerran investointiin ja yhden kerran tuotantosuunnan muutokseen. Elinkeinosuunnitelmaan sisällytetään tiedot, joiden perusteella tuen hakija ja tuen myöntäjä arvioivat toimenpidettä, yritystoiminnan tilaa ja rahoitustarvetta.

Elinkeinosuunnitelman laatijaksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla tarkoituksenmukainen kokemus ja ammattitaito. Suunnitelman laatijan tulee olla ennakkoperintärekisterissä. Elinkeinosuunnitelman laatimisen tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä on 600 euroa suunnitelmaa kohti. Tuen määrä on 90 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 540 euroa. Arvonlisäveroa ei lasketa hyväksyttäväksi kustannukseksi.

Tuet rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Vuodelle 2009 on käytettävissä 1 500 000 euroa. Tukea voidaan myöntää noin 2770 elinkeinosuunnitelmalle.

Elinkeinosuunnitelmatuen käyttöönotto edellyttää, että elinkeinosuunnitelmia laativat henkilöt ja organisaatiot hyväksytään paikallisessa TE-keskuksessa. Hyväksyntä mahdollistaa elinkeinosuunnitelmien laatimisen koko maassa. Hyväksyntää haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 432. Hyväksytyt laatijat julkaistaan Maaseutuviraston verkkosivuilla.

Viljelijän on haettava lupa tuetun elinkeinosuunnitelman laatimiseen paikalliselta TE-keskukselta. Lupaa haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 433.

Lomakkeet 432 ja 433 ovat saatavilla Maaseutuviraston lomakesivuilta viikon 8 alussa.