Biokaasun tuotanto on ympäristöteko

– Biokaasu on ainoa bioenergiantuotantomuoto, joka mahdollistaa orgaanisenaineen ja ravinteiden kierron, kertoo vanhempi tutkija Teija Paavola MTT:stä.

Biokaasun tuotannossa energiaa voi tehdä jätteistä. Biokaasulaitoksenraaka-aineita syntyy maataloudessa lannasta ja kasveista, asumisessajätevesilietteestä ja biojätteestä sekä teollisuuden sivutuotteina.

Tutkijaa kiinnostaa biokaasuprosessissa muun muassa energia- jakustannustehokkuus sekä käsittelyjäännöksen turvallinen lannoitekäyttö.Biokaasututkimus kuuluu osana MTT:n tutkimusohjelmaan nimeltä Fossiilisestauusiutuvaan.

Tammikuun 28. päivänä MTT Sotkamossa järjestetyssä viljelijöiden biokaasupäivässäkuunneltiin asiantuntijoiden luentoja ja tutustuttiin MTT Sotkamonpilot-reaktoriin.

Pieneliöt tekevät työn

Biokaasua muodostuu, kun pieneliöt hajottavat eloperäistä ainesta hapettomassatilassa. Lopputuotteena syntyy biokaasua, josta 50 – 70 prosenttia on metaania.Vastaava prosessi tapahtuu esimerkiksi märehtijän pötsissä.

Reaktorissa syntynyt metaani voidaan hyödyntää lämmön, sähkön jaliikennepolttoaineen tuotannossa. Käsittelyjäännös on hyvä lannoitus- jamaanparannusaine. Lisähyötynä lannan haju häviää käsittelyssä lähes täysin.

– Prosessi on suljettu, eikä ravinteita poistu. Typpi muuttuu kasveille helpostikäytettävään ammonium-muotoon, ja typen huuhtoutuminen vähenee. Juoksevakäsittelyjäännös imeytyy maahan nopeasti, listaa tutkija Ilkka Sipiläbiokaasureaktorissa käsitellyn lannan etuja.

Mtt panostaa biokaasututkimukseen

– Biokaasulaitoksen perustaminen esimerkiksi maatilalle vaatii suunnittelua,lupia, turvallisuusasioiden ja lainsäädännön huomiointia. Asiantuntija-avunkäyttäminen on tarpeen, suosittelee vanhempi tutkija Sari Luostarinen.

MTT rakennuttaa parhaillaan Maaningan toimipaikkaansa tilakokoluokanbiokaasulaitosta. Se sijaitsee keväällä valmistuvan pihattonavetan yhteydessä.

Energian tuotannon lisäksi biokaasulaitos toimii tutkimusalustana. Laitoksenkäsittelyjäännöstä hyödynnetään lannoituskokeissa. Lisäksi tutkimuksessakäytetään Savonia-ammattikorkeakoulun tulevaa tutkimuslaitteistoa, joka sekinsijoitetaan aluksi MTT Maaningalle.

MTT Sotkamossa aloitettiin viime vuoden elokuussa tutkimus 4,5 kuutiometrinkokoisella reaktorilla. Siinä käsitellään kiinteää materiaalia, aluksikuivikelantaa. Reaktori käynnistyi hyvin ja ensimmäisten kuukausien tuloksetovat olleet rohkaisevia.

Tutkija Elina Virkkunen kertoo, että tutkimusta suunnitellaan MTT:nbiokaasuasiantuntijoiden yhteistyönä. Seuranta helpottuu lähiaikoina, kunreaktorin tiedonkeruun automatisointi valmistuu. Mittaustuloksia voi sen jälkeentarkastella netin kautta.

Reaktorilla tehtävä tutkimus on osa Euroopan maaseuturahaston rahoittamaaBiokaasu ja peltoenergia Kainuussa -hanketta.