Investointituet hakuun 31.10.

Valtioneuvosto on päättänyt avata maatalouden investointitukien laajan haun31.10.2008. Haku päättyy 9.1.2009. Maatalouden rakennetukijärjestelmäuudistettiin tämän vuoden alusta. Maatalouden investointitukea ei enää voihakea jatkuvasti, vaan vuosittain järjestetään hakukierroksia.

Maataloudessa on käynnissä nopea rakennemuutos ja tuottajia luopuutuotannosta. Investointitukien tavoitteena on säilyttäätuotantokapasiteetti niin suurena, että kotieläintuotannon tärkeimpiensektoreiden tuotanto vastaa kulutusta.

Rakentamisen suhdanne on heikkenemässä. Investointituet antavatrakennussektorille mahdollisuuden oikaista laskevaa kierrettä.Investointituen avustuksiin esitetään käytettäväksi ensi vuodelle 135miljoonaa euroa. Avustusten ja korkotukilainojen avulla maataloudessavoidaan toteuttaa arviolta noin 500 miljoonan euron investoinnit. Niistäpääosa kohdistuu rakentamiseen.

Tammikuun alussa päättyvän hakukierroksen osalta tukipäätökset on tarkoitustehdä TE-keskuksissa maaliskuun loppuun mennessä. Tuen saaja voi aloittaahankkeen toteuttamisen saatuaan TE-keskuksen päätöksen. Investointitukea eivoida enää myöntää toimenpiteeseen, joka on jo aloitettu. Rakentamisessahanke katsotaan aloitetuksi, kun rakennuksen perustustyö on aloitettuvalamalla tai muulla vastaavalla pysyvällä tavalla. Jos perustustyöntoteuttaa urakoitsija, hanke on alkanut, kun lopullinen urakkasopimus taisopimus työn teettämisestä on allekirjoitettu. Sopimusten tekeminenkatsotaan aloittamiseksi, ei tarjousten pyytämistä.

Tukea myönnetään tilan pidon aloittamiseen jakotieläintuotantorakennuksiin, erityisesti maito- ja nautasektorinuudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin sekä sika- jasiipikarjatalouden peruskorjausinvestointeihin. Riittävää maitokiintiötä eienää tarvitse olla hankittuna tukea myönnettäessä, vaan sen hankkimiseenmyönnetään viiden vuoden määräaika.

Tukea voi hakea myös viljantuotannon investointeihin, kutenviljankuivaamoiden rakentamiseen, sekä muun muassa uusiutuvaa energiaakäyttävien maatilan lämpökeskusten ja biokaasulaitosten rakentamiseen.Maatilalla toimivan biokaasulaitoksen rakentaminen on ensimmäistä kertaatukikohteena. Investointitukea kohdennetaan myös kohteisiin, joilla voidaanparantaa viljelijöiden työoloja ja eläinten hyvinvointia.

Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet rahoitetaanMaatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta. Vuoden 2009investointiavustuksiin ja nuoren viljelijän aloitustukeen varataan yhteensä153 miljoonaa euroa, josta 85 miljoonaa euroa kohdennetaan ensimmäisen,lokakuun lopussa aukeavan haun investointeihin. Korkotukilainojenmyöntämisvaltuutta käytetään vuonna 2009 yhteensä 315 miljoonaa euroa.Seuraava haku järjestetään 15.2. – 15.4.2009.