Jäämäasetukset yhdenmukaistuvat EU:ssa

Uusi Euroopan yhteisöjen jäämäasetus 396/2005 harmonisoi ja yhdenmukaistaaeurooppalaista lainsäädäntöä kasvinsuojeluainejäämien osalta.
– Uusijäämäasetus edesauttaa ylläpitämään kuluttajien terveydensuojelun korkeaatasoa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Samalla se luo johdonmukaisen menettelyn kasvinsuojeluainejäämien enimmäismäärien vahvistamiselle Euroopanyhteismarkkina-alueella, kertoo ylitarkastaja Reijo Vanhanen Evirasta.

Uuden jäämäasetuksen liitteiden (I – IV) astuessa voimaan Euroopassa onyhtenäiset enimmäismäärävaatimukset (MRL) kaikille kasvisuojeluaineidenjäämille. Enimmäismäärät on asetettu yksittäiselle elintarvikkeelle taielintarvikeryhmälle. Kaikille niille tuote-tehoaine -yhdistelmille, joille ei olepystytty määrittämään turvallista MRL:ää, käytetään enimmäismääränäoletusarvoa 0,01 mg/kg.

Kasvinsuojeluainevalmisteet hyväksytään edelleen kansallisesti. Hyväksyntäedellyttää kuitenkin, että kaikille käytetyille tehoaineille löytyy EU:ssahyväksytty MRL. Mikäli kyseisen tehoaineen jäämälle ei ole asetettuhyväksyttävää enimmäismäärää, tulee se ensin arvioida EU:ssa ja vasta senjälkeen valmiste voidaan hyväksyä kansallisesti. Tämä tulee hidastamaan uusienvalmisteiden hyväksyntää. Tehoaineen arviointi ja MRL:n asettaminen kestävätnoin vuoden.

Lainsäädännön yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen lisäksi asetusselventää eri viranomaisten vastuualueita ja roolia enimmäismäärienasettamisessa. EFSA vastaa kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnista yhdessäjäsenvaltioiden kanssa, ja Euroopan komissio EFSAn lausuntoon perustuen MRL-arvojen asettamisesta.

Asetuksen voimaantulo muuttaa myös EU:n koordinoiman jäämävalvontaohjelmansisältöä ja siihen osallistumista. Jäämävalvontaohjelma sisältää jatkossamyös eläinperäisiä tuotteita, joita siihen ei aiemmin sisältynyt. Ohjelmanavulla valvotaan enimmäismäärien noudattamista. Lisäksi sen avulla kerätääntietoja EFSAn tekemää riskinarviointia varten, jossa arvioidaan eurooppalaistenaltistumista kasvinsuojeluainejäämille.

Jo nyt tiedetään, että asetuksen käytännön soveltamiseen tarvitaan yhteisöntasolla ohjeita, jotta kaikki jäsenvaltiot tulkitsisivat uusia säädöksiäsamalla tavalla. Lisäksi asetusta on tarpeen kehittää jatkossakin. Näitäasioita käsitellään mm. komission tulevassa kokouksessa syyskuun puolessavälissä.