Biokaasuhankkeisiin voi saada avustusta

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt biokaasuhankkeiden aiehaun.Valtion vuoden 2008 budjetissa on maa- ja metsätalousministeriölle varattuviisi miljoonaa euroa bioenergiatuotannon avustuksiin. Ministeriössävalmistellaan parhaillaan avustuksen myöntämiseen liittyvää lainsäädäntöä.Aiehaulla etsitään alustavia esityksiä bioenergiatuotannon avustukseensisällytettäviksi biokaasuhankkeiksi.

Aiehaun keskeisenä tavoitteena onkoota tietoa suunnitteilla olevista biokaasulaitoksista. Saatuja tietojakäytetään pohjana varsinaisen hakuprosessin ja hakuehtojen valmistelussa.Avustuksen tavoitteena on edistää maatilapohjaisten bioenergianraaka-aineiden, sivutuotteiden, haja-asutuksesta peräisin olevienlietteiden, yhdyskuntalietteiden sekä elintarviketeollisuuden ja kaupaneloperäisten jätteiden käyttöä energian tuotannossa. Erityisestitavoitteena on edistää biokaasulaitosten rakentamista alueille, joissa onkotieläinkeskittymiä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Lisäksiavustusta voidaan myöntää myös muille biomassasta energiaa tuottavillemaatilakokoluokkaa suuremmille investoinneille.

Rahoituspäätöksiä ei tehdä aiehakuun saapuvien esitysten pohjalta.Aiehakuun osallistuminen ei ole edellytys osallistumiselle varsinaiseenhakuun, joka tapahtunee syksyllä 2008.Aiehaku koskee yrityksiä, kuntia ja muita yhteisöjä. Haku ei koskeyksittäisiä maatiloja. Aiehaku päättyy 30.5.2008.