TTS-Managerista ja TTS-Koneesta uudet versiot

Viime keväänä valmistuneesta TTS-Manager – maatilan työmäärän laskentaohjelmasta onjulkaistu uusi versio. Ohjelman toimivuutta on parannettu ja sen sisältöä onlaajennettu vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. TTS-Kone – konekustannustenlaskentaohjelman hintatiedot on päivitetty vuoden 2007 tasolle.

TTS-Manager on tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea tuotannon laajennuksen taimuun muutoksen vaikutus maatilan kokonaistyömäärään ja töiden ajoittumisiin.Ohjelmalla voidaan selvittää myös työrutiinien tehokkuutta vertaamalla tilallatöihin todellisuudessa kuluvaa aikaa TTS-Managerilla laskettuun, laajaantyöntutkimusaineistoon perustuvaan työnmenekkiarvoon. Ohjelma perustuu suomalaiseenmaataloustöiden standardiaikajärjestelmään ja ohjelman käyttäjän syöttämiintilakohtaisiin lähtöarvotietoihin.

TTS-Kone on tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea traktorin, puimurin, kuivurin jaeri työkoneiden tunti- ja hehtaarikustannukset. Ohjelma sisältää useitaesimerkkilaskelmia, joiden pohjalta omien kustannuslaskelmien laadinta on helppoa.Ohjelmalla voidaan muun muassa selvittää, kannattaako koneen osto tilankäyttömäärällä tai paljonko koneelle pitää vuodessa urakoida, jotta koneinvestointiolisi kannattava.

Työnmenekin vaihtelu esille

TTS tutkimuksen ylläpitämä maataloustöiden standardiaikajärjestelmä sisältää eritöiden keskimääräiset työnmenekkitiedot. Jotta työmäärän suunnittelussa pystytäännykyistä paremmin ottamaan huomioon työnmenekin todellinen vaihtelu, TTS-Managerinuudessa versiossa on mahdollista valita keskiarvona lasketun standardiajan lisäksityönkäytöltään joko työntutkimusaineiston nopeimman tai hitaimman neljänneksenhehtaarikohtainen työnmenekki.

Hitaimman ja nopeimman neljänneksen työnmenekin ero vaihtelee töittäin. Vaihtelu onsuurin töissä, joissa työntekijä määrää työtahdin. Peltotöissä ero vaihteleetyypillisesti 5-15 % välillä, kotieläinten hoitotöissä vaihtelu on huomattavastisuurempaa. Esimerkiksi puhtaanapitotöihin voi yhdellä tilalla kulua kaksinkertainenaika toiseen samankokoiseen verrattuna.

TTS-Manager ja TTS-Kone ovat ostettavissa TTS:stä (p. 044 7143 671) taiverkkokaupasta (www.ttskauppa.fi ), josta ohjelmat voihankkia joko sähköisesti tai tilata postitse CD-levyllä. Ohjelmat toimivatWindows-ympäristössä. TTS-Managerin hinta on 120 euroa ja verkkokaupasta ladattuna105 euroa. Oppilaitoksille luokkaversion verollinen hinta on 48 euroa/tietokone.Viime vuonna ohjelman ostaneet voivat hankkia päivityksen uuteen versioon puoleenalkuperäisen hinnasta. TTS-Koneen verollinen hinta on 60 euroa ja verkkokaupastaladattuna 52 euroa.

TTS-Managerin ja TTS-Koneen levityksestä on tehty sopimus Käytännön Maamies -lehdenkanssa, ja ohjelmat ilmestyivät lehden vuosikertarompussa. TTS-Managerin käytöstä ontehty sopimus myös ProAgrian kanssa.