Marjanpoimijoiden lähdeveroa vaaditaan alemmaksi

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto sekä Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys esittävätvaltiovarainministeri Jyrki Kataiselle , että ulkomaalaisen työvoiman maksaman lähdeveron verovapaata osuutta korotettaisiin, jotta se vastaisi tapahtunutta palkkakehitystä.

Ulkomaalaiset työntekijät saavat ansaita tällä hetkellä lähdeverovapaata osuutta 17 € /vrk oleskelupäivää kohden eli 510 €/kk. Ylimenevästä palkasta pidätetään lähdeveroa peräti 35 %.

Nykyinen verovapaa osuus on ollut voimassa jo vuodesta 1995, jolloin se oli 100 mk eli n.17 €. Vuonna 2006 voimaan tullut lähdeverouudistus laajensi verovapaushuojennuksen koskemaan myös yli 25-vuotiaita kausityöntekijöitä (aiemmin vain alle 25-vuotiaita opiskelijoita), mutta verovapausraja 17 euroa ei ole muuttunut sitten vuoden 1995.

Palkkaindeksin mukaan vuoden 1995 verovapaan osuuden määrän 17 €/vrk tulisi nyt olla 27 euroa/vrk, jotta se vastaisi palkkojen yleistä kehittymistä.

Ulkomaalaiset kausityöntekijät kokevat menettelyn kohtuuttomaksi. Heidän verotuksensa on tiukempi varsinkin silloin, kun päiväansio muodostuu korkeammaksi kuin vastaavaa työtä tekevien suomalaisten kausityöntekijöiden.

Suomen korkea lähdeveromenettely asettaa työntekijät verotuksen kannalta erilaiseen asemaan riippuen siitä, ovatko he työsuhteessa palveluita tarjoaviin ulkomaalaisiin yrityksiin vai suorassa työsuhteessa suomalaiseen puutarhayritykseen. Teetettäessä marjojen poimintatyö ulkomaalaisella yrityksellä työntekijän palkasta ei makseta lainkaan lähdeveroa Suomeen. Vastaavasti palvelun tarjoava ulkomaalainen yritys maksaa kausityöntekijöidensä veron sikäläisen maan tuloveromenettelyn mukaan, joka on yleensä huomattavasti alempi kuin suomalainen lähdevero. Näistä palveluyritysten palkkalistoilla olevista työntekijöistä Suomen valtio ei saa lainkaan lähde- tai tuloveroa.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry ja Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys ry esittävät, että valtionvarainministeriössä ryhdyttäisiin pikaisesti toimenpiteisiin, jotta ulkomaalaisen työvoiman lähdeveron verovapaa osuus lyhytkestoisissa puutarhatöissä korotettaisiin 27 euroon oleskelupäivää kohti eli 810 €/kk. Samalla tulisi verovapaan osuuden määrä sitoa palkkaindeksiin, jotta se seuraisi jatkossa alan palkkakehitystä.

On pelättävissä, että Suomen nykyinen korkea lähdevero johtaa siihen, että ulkomaalaiset kausityöntekijät siirtyvät entistä enemmän työsuhteisiin ulkomaalaisiin palveluita tarjoaviin yrityksiin välttääkseen Suomen korkeaa lähdeveroa. On myös merkkejä, että työvoimaa siirtyy yhä enemmän maihin, joissa on lievempi verokohtelu.