Työryhmä selvittää vapaaehtoisen gm-merkinnän mahdollisuutta

Kauppa- ja teollisuusministeri MAURI PEKKARINEN on tiistaina asettanut työryhmän selvittämään miten kuluttaja saa tietoa elintarvikkeen tuotantotavasta ja alkuperästä. Työryhmän tulee tehdä ehdotuksensa joulukuun loppuun mennessä.

Työryhmän yleisenä tehtävänä on tarkastella sitä, onko nykyisissä, pääosin EU-tasolle harmonisoiduissa pakkausmerkintävaatimuksissa, kansallista liikkumavaraa sekä miten pakkausten informaatiosisältöä ja luettavuutta voitaisiin parantaa.

Erilliskysymyksenä työryhmän tulee selvittää olisiko tarvetta ja mahdollisuuksia saada aikaan elinkeinoelämän toimijoiden välinen, vapaaehtoisesti noudatettava merkintäjärjestelmä. Järjestelmän avulla voitaisiin kuluttajalle antaa pakkausmerkinnöin luotettavaa informaatiota siitä, ettei lihatuotteiden tuotannossa ole käytetty muuntogeenistä rehuraaka-ainetta eläinten ruokinnassa.

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin kaupallinen neuvos LEENA MANNONEN kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Työryhmään kuuluvat lisäksi osastopäällikkö MATTI AHO maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies ANNE HAIKONEN kauppa- ja teollisuusministeriöstä, neuvotteleva virkamies SIRPA SARLIO-LÄHTEENKORVA sosiaali- ja terveysministeriöstä, pääjohtaja JAANA HUSU-KALLIO elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta, johtaja SEPPO HEISKANEN Elintarviketeollisuusliitto ry:stä, johtaja OSMO LAINE Päivittäistavarakauppa ry:stä, toiminnanjohtaja PIRKKO HAIKKALA MTK:sta ja elintarvikeasiantuntija ANNIKKA MARNIEMI Suomen Kuluttajaliitosta. Ryhmän sihteerinä toimii ylitarkastaja KAISA VAIHIA kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ovat EU-tasolla pitkälti harmonisoituja. Keskeiset merkintöjä koskevat vaatimukset ovat EU:n pakkausmerkintädirektiivissä, joka on saatettu kansallisesti voimaan KTM:n asetuksella elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä. Siinä säädetään pakollisista pakkausmerkinnöistä ja elintarvikkeen alkuperän ilmoittamisesta.

KTM:n asetuksessa on säädetty myös yleiset vaatimukset merkintöjen selkeydestä, oikeellisuudesta ja kielivaatimuksista. Merkinnät eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen ominaisuuksien, koostumuksen, luonteen, tunnistettavuuden, määrän, säilyvyyden, alkuperän, valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun vastaavan seikan suhteen.

Gm-rehulla kasvatettu ruoka ei merkintävelvotettua

EU-tason merkintävaatimuksia on annettu lisäksi useissa erityissäännöksissä. Nämä koskevat muun muassa muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja, ravitsemus- ja terveysväitteitä, elintarvikkeen ravitsemuksellista sisältöä, lisäaineita, torjunta-aineita ja luomutuotantoa.

EU-asetuksessa säädetään erityiset velvoitteet muuntogeenisistä organismeista valmistettujen, niitä sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden ja rehujen merkinnöille. Asetuksen mukaan merkintävelvoitteen piiriin eivät kuulu muuntogeenisellä rehulla ruokitusta eläimestä saatavat elintarviketuotteet.