Ekotuotteista käyttöarvoanalyysi

MTT:ssä on kehitetty uusi sovellus käyttöarvoanalyysistä ekotuotteidenkaupallistamista varten. Sovellus on kehitetty helpottamaan yrityksiäekologisten arvojen tunnistamisessa tuotteissaan ja näiden arvojen esilletuomisessa markkinoinnin kautta.

Ekologisilla tuotteilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia luomu- jabioelintarvikkeita, ekomatkailua tai ekologisia tekstiilejä.

– Rahallisesti mitattavien tekijöiden lisäksi yritykset pyrkivätviestimään tuotteidensa kautta yhä enemmän myös omaa arvoperustaansa.Yrityksen ja asiakkaan toiveet ja odotukset yhdistyvät markkinoinnissamielikuvatasolla tuotteeseen, kertoo tutkija Maarit Pallari MTT:stä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus).

Käyttöarvoanalyysin sovelluksessa on yhdistetty pienyrityksenekologisuuteen perustuva liiketoiminta osaksi ekotuotteen markkinoitavaasisältöä. Ekotuotteiden markkinoinnissa sovelluksen avulla tutkitaanmonipuolisesti pienyrityksen liiketoimintaa ja taloudellistatoimintaympäristöä sekä toisaalta tuotteen mahdollisia vaikutuksialuontoon aina raaka-ainelähteistä tuotteen kierrätysmahdollisuuksiin asti.Analyysissa kiinnitetään huomiota myös tuotteen markkinointisuunnitelmaanja sen toteuttamismahdollisuuksiin. Tuotteen hinta nähdään analyysissayhtenä lisäarvotekijänä.

Ekologisia arvoja sisältävän tuotteen muotoilu, eli ecodesign, heijastaaparhaimmillaan uskottavuutta, luotettavuutta ja avoimuutta yrityksestäpaitsi asiakkaille myös kilpaileville yrityksille.

Käyttöarvoanalyysi on peräisin Saksasta, jossa se on kehitetty1970-luvulla lähinnä suurten teollisuusyritysten toiminnan kehittämiseen.Myöhemmin siitä on tehty useita sovelluksia tutkimuksen käyttöön.Laaja-alaisuutensa takia myös tässä kehitettyä ekotuotteistamiseenliittyvää sovellusta voidaan hyödyntää ensisijaisesti markkinointiinliittyvissä tutkimuksissa sekä ekotuotteiden ja pienyritystenkehittämishankkeissa. Pienyritysten omaan käyttöön tarkoitettu sovellusodottaa vielä toteuttamistaan.

Ekotuotteistamiseen liittyvän liiketoiminnan ja markkinoinnin tutkimustaon tehty Suomessa vähän. Tutkimus on suuntautunut enemmäntuotantosuuntaan, kuten luomutuotanto, kuin yksittäisiin tuotteisiin janiiden markkinointiin. Käyttöarvoanalyysiä voidaan soveltaa rinnantuotteen elinkaarianalyysin kanssa, jonka avulla kartoitetaan tuotteenekologista kestävyyttä markkinointiin liittyvän informaation perustaksi.Monien tuotteiden osalta käyttöarvoanalyysin soveltamista rajoittaakuitenkin erityisesti markkinointiargumenteiksi sopivien ekokriteereidentunnistaminen ja valinta.

Onnistuakseen ekotuotteistaminen vaatii myös eri toimialojen rajatylittävää yhteistyötä niin tuotekehityksessä kuin myös markkinoinnintoteuttamisessa.

Lähde: Pallari, Maarit, 2007. Klassinen käyttöarvoanalyysi – yrityksenekotuotteistamisen työkaluna. MTT:n selvityksiä 141,www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts141.pdf