Sokerikiintiöistä luopumisesta keskusteluja EU:ssa

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 16.7.2007. Kokouksen pääaiheina olivat viinialaa koskevan komission uudistusehdotuksen esittely sekä keskustelu sokerialan rakenneuudistuksen nopeuttamisesta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

Marraskuussa 2005 maatalousneuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen sokeriuudistuksesta. Tuonnin lisääntyessä ja tuetun viennin pienentyessä EU:n omaa tuotantoa piti leikata. Suunnitelmat sokerintuotannon leikkaamisesta eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Komissio esittää järjestelmään muutoksia, joiden tarkoituksena on kannustaa yrityksiä luopumaan sokerintuotannosta. Myös yksittäisille viljelijöille annettaisiin mahdollisuus luopua kiintiöistään.

Keskustelussa jäsenvaltiot pitivät tärkeänä markkinatasapainon saavuttamista vapaaehtoisen rakenneuudistuksen kautta. Samoin uudistuksen tehostaminen kaksivaiheisen hakukierroksen avulla vuonna 2008/09 sai laajan kannatuksen. Suomi korosti sitä, että ehdotus ei saisi johtaa sokerin tuotannon loppumiseen Suomesta. Suomi katsoi, että jo tehdyt kiintiöistä luopumiset tulee ottaa huomioon sekä vuosittaisissa että pysyvässä kiintiöleikkauksessa. Suomi esitti, että viljelijöiden mahdollisuus luopua kiintiöistään tulisi säätää jäsenvaltioille vapaaehtoiseksi. Asiaan palataan syyskuun neuvoston kokouksessa.

Viiniuudistus vireille

Kokouksessa käytiin ensimmäinen mielipiteiden vaihto EU:n viinisektorin uudistamisesta. Komissio ehdottaa viinin yhteisen markkinajärjestelyn perusteellista uudistamista. Suurimmat muutokset olisivat viinin tislauksesta alkoholiksi, yksityisen varastoinnin tuesta ja vientituesta luopuminen. Myös sokerin käyttö viinin väkevöimiseen kiellettäisiin. Lisäksi viininvalmistussääntöjä ja merkintöjä koskevia määräyksiä ajanmukaistettaisiin. Jäsenmaille myönnettäisiin varoja, joilla ne voisivat esimerkiksi tukea viiniviljelmien uudistamista, laatia menekinedistämiskampanjoita yhteisön ulkopuolella sekä rahoittaa satovahinkovakuutuksia.

Keskustelussa viinintuottajamaat toivoivat komission esitykseen muutoksia. Nämä maat halusivat parannuksia erityisesti käytettävissä oleviin kriisienhallintatoimenpiteisiin sekä viiniköynnösten raivausta koskeviin sääntöihin. Pohjoiset tuottajamaat toivoivat edelleen sakkaroosin käytön sallimista viinin väkevöimisessä. Muut maat, Suomi mukaan lukien, suhtautuivat komission esitykseen periaatteessa myönteisesti.

Muissa asioissa neuvosto keskusteli mm. WTO-neuvotteluiden tilanteesta, lintuinfluenssatilanteesta sekä kuivuuden ja metsäpalojen aiheuttamista tuhoista maataloudelle. Komissio tekee pian esityksen vuoden 2008/2009 kesantovelvoitteen asettamisesta nollaan.