Manner-Suomen maaseudulle kehittämisohjelma

EU:n maaseudun kehittämiskomitea on tänään hyväksynyt Manner-Suomenmaaseudun kehittämisohjelman vuosille 2007-2013. Mittava ohjelma pääsee nytkäyntiin pitkän valmistelun jälkeen.

Ohjelma on EU-osarahoitteinen eli sen kautta tapahtuva maaseudunkehittäminen rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisenmaatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja kansallisin varoin. Ohjelmassa onkäytettävissä julkisia varoja vuosille 2007-2013 yhteensä 6 626 miljoonaaeuroa, josta 31 prosenttia on peräisin maaseuturahastosta. Vastaavastiohjelmaan sitoutuu yksityistä rahoitusta arviolta 782 milj. euroa.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa maa- ja metsätaloudenkilpailukykyä, tukea ympäristöystävällistä ja kestävää maataloutta, edistäämaaseudun ihmisten hyvinvointia, monipuolistaa yritystoimintaa sekäkannustaa paikallislähtöiseen kehittämistyöhön.

Ohjelman rahoitus painottuu viljelijöille suunnattuihin tukiin eliluonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen. Niiden avullavarmistetaan, että Suomen oloissa harjoitetaan jatkossakinympäristönäkökohdat huomioon ottavaa maataloutta.

Keskeisenä tavoitteena on myös maaseudun yritystoiminnan vahva kasvu jasamalla työpaikkojen merkittävä lisäys. Näin voidaan taata uusiatulonhankinnan tapoja sekä maaseudun omille asukkaille että maaseudullemuuttaville. Osa ohjelman varoista kohdistuu maaseudun yrityspalveluidenkehittämiseen.

Ohjelma antaa mahdollisuuksia kehittää sekä alkutuotannon että muidenmaaseudun keskeisten elinkeinojen kilpailukykyä. Elintarvikeketjua, puualaaja bioenergia-alaa voidaan edistää tukemalla muun muassa uuden teknologiankäyttöönottoa ja osaamisen lisäämistä. Maaseudun mikroyritystenkäynnistystä, kehittämistä ja investointeja voidaan vauhdittaa muun muassakoulutuksen ja alueellisten klusterihankkeiden avulla.

Maaseudun asukkaiden palveluihin ja maaseutualueiden elämänlaatuunliittyviä hankkeita tuetaan sekä alue- että paikallislähtöisesti.Leader-toimintaryhmien ohjelmat tukevat ja aktivoivat pieniä ja alkaviayrityksiä sekä paikallista aloitteellisuutta ja yhteistyötä. Koulutus-,kehittämis- ja investointihankkeilla edistetään pääsääntöisestipaikallisia, enintään toimintaryhmän alueen kokoisia kehittämistoimia.Leader-toimintaryhmien kautta avautuu myös mahdollisuus maaseudunkansainvälisiin yhteishankkeisiin.

Osana ohjelmaa Suomessa käynnistetään maaseutuverkosto, jonka muodostavatManner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien toimijat.Verkostolle palveluja tuottaa maaseutuverkostoyksikkö, joka kehittää jaylläpitää maaseudun kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötäsekä tiedottaa ohjelmien mahdollisuuksista ja saavutetuista tuloksista.

Suomen ohjelmaesitys toimitettiin komissiolle elokuussa 2006. Syksyn jakevään aikana esityksestä käytiin komission ja Suomen välillä useitakahdenvälisiä neuvotteluja. Esitykseen jouduttiin tekemään useita muutoksiaosittain sen vuoksi, että ohjelmaa koskevat komission asetukset, ohjeet jalinjaukset valmistuivat vasta sen jälkeen, kun Suomen ohjelmaesitys oli jotoimitettu komissiolle. Viimeisin ohjelmamuutos tehtiin 12.6. komissionilmoitettua, ettei se voi hyväksyä ympäristötuen toimenpiteenä lannankäytön tehostamista. Lannan käytön tehostaminen jouduttiin komissionvaatimuksesta jättämään ohjelmasta pois, jotta ohjelma saatiin hyväksyttyäja jotta ohjelman muiden tukien maksatus tänä vuonna saadaan turvattua.