HeVi-uudistuksesta ratkaisu

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti Luxemburgissa hedelmä- javihannesalan uudistuksesta. Suomen kannalta keskeisin päätös oli se, ettäruokaperunasektori liitetään EU:n valtiotukisääntöjen piiriin vasta 4vuoden siirtymäajan jälkeen. Komissio tarjosi aluksi yhden vuodensiirtymäaikaa. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeriSirkka-Liisa Anttila.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa EU:n hedelmä- ja vihannesalankilpailukykyä ja markkinasuuntautuneisuutta, tasoittaa kriisien aiheuttamaavaihtelua tuottajien tuloissa, lisätä hedelmien ja vihannesten kulutustaEU:ssa sekä ottaa ympäristönäkökohdat huomioon tuotannossa.

Hedelmä- ja vihannesalan jalostetuet irrotetaan tuotannosta ja liitetäänosaksi tilatukijärjestelmää. Tukien osittainen tuotantoon sitominen onmahdollista vuoteen 2011/2012 saakka. Alan kriisienhallintatoimiinosoitetaan komission alkuperäistä ehdotusta enemmän varoja ja ne ulotetaan3 vuoden ajan myös muille tuottajille kuin tuottajaorganisaation jäsenille.Kouluhedelmäohjelma ei sisälly uudistukseen, mutta neuvosto toivookomissiota tekevän siitä vaikutusarvion ja ehdotuksen mahdollisimman pian.

Neuvosto hyväksyi Itämeren turskakannoille monivuotisen suunnitelman, jollaturskakantojen tilaa asteittain pyritään parantamaan. Suunnitelman mukaanneuvosto vahvistaa vuosittain alenevan kokonaiskiintiön turskalle, kunnesturskakantojen kalastuskuolevuus saavuttaa sille määritellyn enimmäistason.Myös turskaan kohdistuvaa pyyntiponnistusta alennetaan vuosittain. Lisäksineuvosto hyväksyi a-kohtana suunnitelman eurooppalaisen ankeriaskannanelvyttämiseksi.

Maatalousasioissa ministerit hyväksyivät täydentäviä ehtoja koskevatneuvoston päätelmät. Päätelmissä tuetaan monia täydentävien ehtojenyksinkertaistamis- ja parannusehdotuksia, joita komissio ja jäsenmaat ovatottaneet esiin keväällä aiheesta käyden keskustelun yhteydessä. Täydentävätehdot olivat esillä myös ministereiden lounaalla.

Osana lainsäädännön yksinkertaistamisohjelmaa hyväksyttiinmaataloustuotteiden markkinajärjestelyitä koskeva asetusehdotus.Ehdotukseen ei sisälly suuria poliittisia muutoksia, vaan kyseessä olitekninen yksinkertaistamistyö, jonka myötä aiemmin 21 asetuksella säädetytmarkkinajärjestelyt koottiin yhteen asetukseen.

Ministerit hyväksyivät luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen, jollasäädetään luonnonmukaista tuotantoa koskevista säännöistä,pakkausmerkinnöistä, valvontajärjestelmästä ja EU:n ulkopuoleltatapahtuvasta tuonnista. Uutta asetusta sovelletaan vuoden 2009 alustalukien.

Ilman keskustelua eli ns. A-kohtina neuvostossa hyväksyttiin päätöksetkahden vuoden jatkosta EU:n perunatärkkelyskiintiöjärjestelmälle,vasikanlihan tarkemmat merkintävaatimukset ja maissin interventiomäärienvähennykset.