Menekinedistämisrahat ovat haussa

Maa- ja puutarhataloustuotteiden sekä hunajan markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen (menekinedistämiseen) maksetaan harkinnanvaraista valtionavustusta. Tuen hakijana voi olla yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, joka toteuttaa laaja-alaisia valtakunnallisia menekinedistämisohjelmia.

Tuettavien toimien tulee edistää tuotteiden menekkiä, parantaa tuotteiden laatua ja kuluttajien tyytyväisyyttä siihen sekä lisätä terveellisiä ruokailutottumuksia. Tuen tavoitteena on myös lisätä kuluttajien ja ruokaketjun ammattilaisten tietämystä koko elintarvikeketjusta. Toimien kohderyhmiä ovat viljelijät, neuvojat, kuluttajat, kaupan ja ruuanvalmistuksen ammattilaiset, opettajat ja toimittajat.

Tuesta julkaistaan hakuilmoitus vuosittain syyskuussa ministeriön verkkosivuilla. Myös tuen hakulomakkeet (MMM:n Lnro 601) ja niihin liittyvät ohjeet ovat sieltä saatavilla. Tuki myönnetään kalenterivuosittain. Hakuaika päättyy tukivuotta edeltävänä syksynä 31.10.

Tukeen liittyvät keskeiset säädökset:

– Valtionavustuslaki 688/2001
– Valtioneuvoston asetus (861/2003) maa- ja puutarhatalouden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseen tarkoitetusta avustuksesta
– Mainonnan suuntaviivat ( = Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen ja tiettyjen liitteeseen I kuulumattomien tuotteiden mainontaan, EYVL 2001/C252,