Kurkun ja tomaatin tarjontaketjut selvitetty

Suomessa on tutkittu hyvin vähän kasvihuonekurkun ja -tomaatin tarjontaketjuja viljelijältä kuluttajalle. Tarjontaketjujen toiminnassa on kuitenkin havaittu ongelmia, minkä vuoksi tietoa ketjujen toiminnasta ja ongelmakohdista tarvitaan lisää. Toimivien tarjontaketjujen tavoitteena on, että vihannekset päätyisivät mahdollisimman tuoreina kuluttajille.

Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää: 1) Millainen on kurkun ja tomaatin tarjontaketjujen rakenne Suomessa?, 2) Kuinka tarjontaketjut toimivat ja mitkä ovat tarjontaketjujen ongelmakohdat? 3) Kuinka tarjontaketjut vaikuttavat tuotteiden laatuun ja säilyvyyteen? ja 4) Miten hinta muodostuu tarjontaketjuissa?

Tutkimus rajattiin koskemaan kotimaisen kurkun ja tomaatin tarjontaketjuja, joissa tuotteet päätyivät vähittäiskaupan kautta kuluttajalle. Tutkimuksessa selvitettiin tarjontaketjuissa toimivien osapuolten mielipiteitä ja ajatuksia ketjujen toiminnasta tapaustutkimusmenetelmää käyttäen. Aineisto koostui 23 haastattelusta siten, että mukana tutkimuksessa oli 6 viljelijää, 2 pakkaamoa, 1 tukkukauppa, 3 keskusliikettä, 1 vähittäiskauppa ja 10 kuluttajaa.

Tuotteille on mahdollista siirtyä viljelijältä kuluttajalle useita erilaisia tarjontaketjuja käyttäen. Merkittävin osa kurkun ja tomaatin jakelusta tapahtuu viljelijöiltä pakkaamoiden kautta tukkuihin ja keskusliikkeisiin ja sieltä edelleen vähittäiskauppaan. Kurkut toimitetaan myös usein viljelijältä suoraan tukkuihin ja/tai keskusliikkeisiin. Tässä tutkimuksessa määritettiin kahdeksan erilaista Suomessa käytössä olevaa kurkun ja tomaatin tarjontaketjua. Tyypillistä Suomen kurkun ja tomaatin tarjontaketjuille on, että vaihtoehtoisia tarjontaketjuja on useita ja että viljelijät käyttävät useampaa kuin yhtä tarjontaketjua tuotteittensa jakeluun.

Tarjontaketjujen toimijat pitivät tarjontaketjuja melko toimivina. Merkittävimmiksi ongelmiksi tarjontaketjuissa koettiin ajoittainen ruuhka markkinoilla sekä heikko tiedonkulku ketjussa. Etenkin viljelijät kokivat ongelmaksi ketjujen hitaan reagoinnin kuluttajahinnan ja kysynnän muutoksiin, mitä pidettiin osasyynä markkinoiden ajoittaiseen ruuhkautumiseen. Tiedonkulun ja siten ketjujen toimivuuden parantamiseksi ketjun loppupää koki, että viljelijöiden tulisi kertoa satotietonsa ja sadon ajoittuminen nykyistä avoimemmin. Viljelijät kokivat, että he tarvitsisivat enemmän tietoa markkinatilanteesta tuotannon suunnittelua varten.

Tarjontaketjut vaikuttavat tuotteiden laatuun. Tuotteet voivat olla jopa 18 vuorokauden ikäisiä ennen kuin ne päätyvät kuluttajille pisimmän tarjontaketjun ja varastointiajan mukaisesti. Viljelijöillä ja pakkaamoissa tuotteita säilytettiin optimilämpötilassa. Osassa tukku- ja keskusliikkeitä sen sijaan kurkkua ja tomaattia säilytettiin liian alhaisissa lämpötiloissa, mikä kirjallisuuden perusteella aiheuttaa laadun heikentymistä sekä kurkulla ja tomaatilla.

Osassa pakkaamoita, tukku- ja keskusliikkeitä kurkkuja ja tomaatteja varastoitiin samassa varastossa, vaikka se voi heikentää kurkun säilyvyyttä tomaatin tuottaman etyleenin vuoksi. Missään tarjontaketjun osassa ei varastoinnissa kiinnitetty huomiota ilmankosteuden säätelyyn, vaikka kirjallisuuden perusteella myös sillä on vaikutusta kurkun ja tomaatin säilyvyyteen.

Pohjanmaan pakkaamot vaikuttavat merkittävästi hinnan määräytymiseen, sillä niiden kautta kulkee suurin osa Suomessa tuotetusta kurkusta ja tomaatista. Pääsääntöisesti hinnoittelu perustuu koko ketjussa kustannusperusteiseen hinnoitteluun. Tutkimuksen mukaan tomaatilla viljelijän osuus hinnasta on noin 50 %, tukun, keskusliikkeen ja vähittäiskaupan osuus noin 30 % ja rahdin ja arvonlisäveron osuus noin 20 %. Tutkimuksessa hinnan muodostuminen määriteltiin hyvin karkealla tasolla, sillä haastatteluissa ei saatu tarvittavia hintatietoja aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Kurkun ja tomaatin tuottajahintakehitys on ollut hyvin samankaltaista viimeisenä kymmenenä vuotena. Vuodesta 1993 vuoteen 1995 kurkun ja tomaatin hinta laski huomattavasti, noin 30 %. Vuoteen 2000 saakka kurkun ja tomaatin tuottajahintakehitys oli sahaavaa. Vuodesta 2000 nykypäivään, kurkun ja tomaatin tuottajahintakehitys on ollut melko tasaista. Kurkun ja tomaatin tuottajahinta reagoi tuotantomääriin siten, että kun tuotantomäärät ovat korkeat, on tuottajahinta alhaisempi. Kurkun ja tomaatin kuluttajahintaa vaikuttavat sekä kotimaiset että ulkomaiset muutokset tuotannossa. Esimerkiksi vuoden 2002 ankara talvi Espanjassa nosti keskimääräistä kuluttajahintaa.

Kasvihuonekurkun ja -tomaatin tarjontaketjut Suomessa
Pirjo Varvikko
MTT Taloustutkimus, Luutnantintie 13, 00410 Helsinki