Korkeaoja: Tukijärjestelmää yksinkertaistettava?

”Tarve yksinkertaistaa maataloustukijärjestelmää ja sen myötä keventäätukihallintoa on selkeä”, painotti maa- ja metsätalousministeri JuhaKorkeaoja Satakunnassa pidetyssä MTK:n tilaisuudessa. Kysymys ei ole vainsuomalaisesta ongelmasta ja täällä käytävästä keskustelusta, vaan asiakoskee koko EU:ta.
Viimeksi asiaan kiinnitti huomiota Saksan uusimaatalousministeri Horst Seehoofer Grüne Wochella pitämässään puheessa.EU:n komissio ja neuvosto valmistelevat myös asiaa koskevia toimia.

Suomessa tukijärjestelmä on syntyhistoriansa takia hyvin monimutkainen. KunEU-jäsenyyden myötä hinnat puolittuivat, tarvittiin kaikki mahdollisettukijärjestelmät tuotannon jatkumisen turvaamiseksi. Myöhemmissä vaiheissatarve toteuttaa muutokset mahdollisimman oikeudenmukaisesti kaikkia alueitaja tuotantosuuntia ajatellen on johtanut yhä monimutkaisempaanjärjestelmään.

Nyt on aika pohtia, miten yksinkertaisempaan järjestelmään meillävoitaisiin päästä. Ovatko viljelijät valmiita pelkistetympään järjestelmäänsenkin uhalla, että tukien kohdistuminen tilakohtaisesti muuttuisi? EU:ntilatukijärjestelmän tavoitteeksi asetettiin luoda järjestelmä, jossaeräänlaisella ”könttäsummalla” tuetaan tilan taloutta varsinaisentuotantotoiminnan suuntautumisen perustuessa markkinavetoiseenohjautumiseen. Voitaisiinko luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen jakansallisten tukien järjestelmää kehittää yleisempään suuntaan, elinykyistä vähemmän viljelykasvista ja yleensä tuotantosuunnasta riippuvaksi?

Suomi tekee Etelä-Suomen tuen ja Pohjoisen tuen väliraportin tänä vuonna jaympäristötuki on katkolla vuoden 2007 alusta. Tämä tarjoaa oikea ajankohdantukijärjestelmän rakenteen kehittämiselle. Tukijärjestelmänyksinkertaistamista ei voida toteuttaa kertarysäyksellä, mutta meillätulisi olla yhteinen käsitys uudistuksen suunnasta, jotta osauudistuksissaosattaisiin kulkea kohti tavoitteeksi asetettua tilaa.