Luomu- ja lähiruuan kuntamarkkinoista selvitys

MTT:n selvityksiä -sarjan talousteemassa on ilmestynyt uusi julkaisu, Lähi- ja luomuruoka kunnallisissa ruokapalveluissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kunnalliset päättäjät määrittelevät lähi- ja luomuruoan ja millaisia arvoja lähi- ja luomuruoan käytön taustalla voidaan tunnistaa.

Tarkastelun kohteeksi valittiin neljä kuntaa. Selvitystä varten haastateltiin kaikkiaan 25 henkilöä, jotka edustivat kaupunginjohtoa, kaupunginvaltuustoa ja -hallitusta sekä elinkeinotoimen, koulutoimen, hankintatoimen ja ruokapalveluiden virkamiehiä ja toimihenkilöitä.

Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön Luomututkimusohjelmaan kuuluvaa tutkimushanketta ”Kuluttajat, päättäjät sekä lähi- ja luomuruoka. Mahdollisuuksia pk-sektorille.” Lähi- ja luomuruoka nähdään kuntasektorilla hyvin moniulotteisena ilmiönä. Etenkin lähiruoalla nähdään olevan myönteistä vaikutusta työllisyyteen, työpaikka- ja tuotantorakenteeseen, kilpailuun, kaupunkikuvaan ja yleiseen hyvinvointiin.

Lähi- ja luomuruoassa on paljon yhtäläisyyksiä; molemmat koetaan myönteisinä käsitteinä, ja niiden katsotaan kuuluvan samanlaiseen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaiseen kontekstiin. Vahvalla paikallisella lähi- ja luomuruokatuotannolla on hyvät kilpailumahdollisuudet EU:n alueella, sillä ruokaturvallisuus ja jäljitettävyys ovat keskeisiä tekijöitä elintarvikemarkkinoilla.

Lähiruoan käytön yleistymisen uhkana nähdään globalisaatio, aluerajojen hämärtyminen sekä yhdenmukaisen toiminnan tavoittelu EU:ssa. Luomutuotteiden käyttöä suurkeittiöissä rajoittaa epätasainen ja vähäinen tarjonta. Lähi- ja luomutuotteiden systemaattinen hyödyntäminen kuntien ruokapalveluissa edellyttää useiden eri toimijoiden yhteistä tahtoa ja sitoutumista. Perusta lähi- ja luomuruoan käytön edistämiseksi luodaan jo kunnan elinkeinostrategiassa

PAANANEN, J., FORSMAN-HUGG, S. 2005. Lähi- ja luomuruoka kunnallisissa ruokapalveluissa. Esiselvitys päättäjien näkemyksistä. MTT:n selvityksiä 88: 32 s., 2 liitettä. http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts88.pdf Verkkojulkaisu päivitetty 25.4.2005